You are here

Швейцария

Два основни закона регулират БЗР в Швейцария. Законът за труда разглежда работното време, защитата на здравето, строителните стандарти за работното място и личната защита. Законът за осигуряване срещу злополуки разглежда предотвратяването на трудови злополуки и заболявания, които се причиняват почти във всички случаи от фактори, свързани с работата. Кантонните инспекции по труда, SUVA (главният орган за осигуряване срещу злополуки) и Държавният секретариат по икономическите въпроси (Seco), отговарят за прилагането на законите. Координационна комисия (EKAS) наблюдава и финансира инспекционната система за предотвратяване на злополуки.Социалните партньори имат свои представители в EKAS и във Федералната комисия по труда, която разработва общите закони за защита на здравето.Дружества с по-висок риск от инциденти и над 10 служители са длъжни да се консултират със службите за БЗР.


Данни за контакт с фокусните точки

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Швейцария
Contact person:
Eduard BRUNNER
Tel: +41 58 463 89 68
Адрес на електронна поща: eduard [dot] brunner [at] seco [dot] admin [dot] ch