Промени в сферата на ИКТ и цифровизацията на труда

Developments in ICT and digitalisation of work

Създаването на европейски цифров единен пазар е един от 10-те основни приоритета на Европейската комисия.

В рамките на проект на EU-OSHA за прогнози се проучва как се отразява върху труда бързото развитие в сферата на цифровите технологии, включително изкуствения интелект и роботиката, и как би могло да повлияе на безопасността и здравето при работа (БЗР). Този проект цели да осигури на вземащите решения лица в ЕС, правителствата на държавите членки, синдикалните организации и работодателите необходимата им информация във връзка с промени в областта на цифровите технологии, тяхното въздействие върху естеството и организацията на труда и нововъзникващите предизвикателства за БЗР, до които е възможно да доведат.

Произтичащи от проекта публикации

Последващи проучвания за по-задълбочено изучаване на важни области и предизвикателства 

Проучване на всички документи за експертно обсъждане относно ИКТ/цифровизацията и БЗР

Тези дейности следва да допринесат за осигуряването на безопасни и здравословни работни места в бъдеще в съответствие със стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС.