Правна информация

Отказ от отговорност

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа поддържа този уебсайт, за да подобри публичния достъп до информация за дейностите си и като средство за достъп до информация относно безопасните и здравословни условия на труд. Целта ни е да поддържаме информацията точна и актуална. Ако установим наличието на грешки, ще се опитаме да ги отстраним. Въпреки това Агенцията не носи отговорност за информацията на този уебсайт.

Тази информация:

  • има общ характер и няма за цел да отразява конкретните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице,
  • не е задължително изчерпателна, пълна, точна и актуална,
  • понякога препраща към външни сайтове, върху които Агенцията няма контрол и за които Агенцията не носи отговорност,
  • няма професионален или правен характер (ако ви е необходима консултация по конкретен въпрос, потърсете помощ от квалифициран експерт).

Нашата цел е да сведем до минимум прекъсванията, предизвикани от технически грешки. Въпреки това уебсайтът съдържа данни и информация, създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, затова не можем да гарантираме, че услугите ни няма да бъдат прекъсвани или засегнати от подобни грешки или проблеми. Агенцията не носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или други свързани външни сайтове.

Този отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Агенцията в разрез с изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито да я освободи от отговорност по въпроси, които не могат да бъдат изключени съгласно това законодателство.

Преводът е извършен от Translation Centre (CdT, Luxembourg) въз основа на оригинален текст на английски език.

 

Авторски права

© Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника, освен ако не е определено друго.
В случай че се изисква разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), разрешението отменя гореописаното общо разрешение и ясно задава ограниченията за използване.