Защита на данни

Image

Новото законодателство на ЕС в областта на защитата на данните осигурява по-голяма защита за отделните физически лица. Вие имате право да бъдете информирани за това кога и как вашите лични данни се обработват (събират, използват, съхраняват) от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

Всички лични данни, събирани от EU-OSHA (Европейската агенция за безопасност и здраве при работа) се обработват съгласно разпоредбите на новия Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

По принцип EU-OSHA обработва лични данни единствено във връзка с изпълнението на задачи от обществен интерес въз основа на Договорите за създаване на Европейските общности и Регламент (ЕС) 2019/126  на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета.

Субектите на данни имат право да искат достъп до своите лични данни и също така те имат право на коригиране и изтриване на данните и право на ограничаване на и възражение срещу обработването.

Всички искания за упражняване на едно от тези права следва да бъдат насочени по електронна поща към организационното звено на Агенцията, отговарящо за обработването на лични данни, както е указано в съответната декларация за защита на личните данни при операции по обработване.

Субектите на данни по всяко време могат да се консултират с длъжностното лице по защита на данните на EU-OSHA (dpo osha [dot] europa [dot] eu) или да се обръщат към Европейския надзорен орган по защита на данните.

По-конкретна информация относно операциите по обработване на лични данни, осъществявани от EU-OSHA можете да намерите в нашия регистър на дейностите по обработване на данни.

За да получите информация за нашата интернет политика, включително за използването на бисквитки и опцията за отказ, прочетете специалната декларация за поверителност. Използваме социалните медии, за да представим дейността си чрез каналите в социалните медии. Всеки канал в социалните медии има своя собствена политика относно начина на обработване на вашите лични данни, когато вие посещавате неговите уебсайтове. Затова, преди да използвате социалните медии, вие трябва внимателно да прочетете съответната политика за поверителност.

За да получите информация за нашата интернет политика, включително за използването на бисквитки и опцията за отказ, прочетете специалната декларация за защита на личните данни. Ние използваме каналите в социалните медии, за да представим дейността си. Всеки канал има собствена политика за начина на обработване на личните ви данни, когато посещавате негови уебсайтове. Затова, преди да използвате социалните медии, трябва внимателно да прочетете съответната политика за защита на личните данни.

 

Вътрешните правила относно ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни, приети в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, са достъпни тук.