Институции на ЕС

Като една от децентрализираните агенции на ЕС EU-OSHA е независим орган на ЕС, който поддържа близки отношения, както официални, така и неофициални, с институциите на ЕС и много органи и агенции на ЕС. Бюрото за връзка в Брюксел изпълнява важна роля в осъществяването на тези връзки.

EU-OSHA предоставя информация на институциите на ЕС както и на държавите членки, социалните партньори и на общността, заета с безопасността и здравето при работа (БЗР). Институциите са сред основните ползватели на нейните продукти и услуги.  Официалните отношения обхващат следното:

  1. EU-OSHA има основна роля в прилагането на политиките на ЕС в областта на БЗР, а именно Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд.
  2. В управителния съвет на EU-OSHA участват представители на Европейската комисия (ЕК) и един наблюдател, назначаван от Европейския парламент (ЕП).
  3. Вноските в бюджета на EU-OSHA се определят в рамките на общата бюджетна процедура.
  4. Въведени са различни отчетни механизми, които гарантират, че EU-OSHA напълно се отчита за дейностите си пред институциите.

Има и неофициални отношения:

  1. EU-OSHA кани представители от институциите да участват в различните ѝ проекти и мрежи. Служители на ЕК редовно участват в консултативни или ръководни комитети за проекти на EU-OSHA. EU-OSHA редовно кани на конференциите си говорители или участници от ЕК, Европейския парламент или органи на ЕС.
  2. EU-OSHA си сътрудничи с институциите по проекти и мероприятия, работи съвместно със Съвета по програми на председателството, като участва с експертни съвети, лектори, водещи и всякакво друго съдействие по проекти на председателството. Имаме общи събития и с Европейския парламент.
  3. EU-OSHA членува в различни комисии и мрежи на институциите на ЕС, като Консултативния комитет на ЕК по безопасност и здраве на работното място (ACSH) и Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC).
  4. EU-OSHA редовно информира и сътрудничи на формалния Европейски социален диалог  и неговите секторни комитети за социален диалог.

Европейска комисия

Европейски парламент

  • Комисия по заетост и социални въпроси: EU-OSHA редовно изготвя доклади за тази комисия.  Често представяме кратки изложения за работната ни програма и дейностите ни, както и за текущото сътрудничество с ключови членове на Европейския парламент (членове на ЕП). 

Съвет на Европейския съюз

  • Съвет на Европейския съюз  EU-OSHA участва систематично в дейностите на Съвета на ЕС, по-специално чрез своята национална мрежа от координационни звена и чрез членовете на тристранния управителен съвет.  Агенцията също така предоставя помощ на държавите, които са домакини на ротационното председателство на Съвета, чрез своите национални мрежи и в сътрудничество с постоянните представителства в Брюксел към ЕС.