Сътрудничество с други агенции

Агенции на ЕС

EU-OSHA сътрудничи активно със следните агенции на ЕС:

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound),
Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP),
Европейска фондация за обучение (ETF),
Европейска агенция по химикали (ECHA),
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME),
Агенция за основните права (FRA)
и Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Как агенциите на ЕС работят за вас

Гледайте този видеоклип, за да разберете какъв е приносът на агенциите на ЕС към европейското общество.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Меморандум за разбирателство между Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Малките и средните предприятия (МСП) са мнозинството от предприятията в Европейския съюз. Около 99 % от всички предприятия в Европейския съюз са МСП и в тези предприятия е заето повече от 66 % от населението (Евростат, 2008 г.). Наред с това на МСП се падат 82 % от професионалните наранявания и около 90 % от злополуките със смъртен изход (Eurofound, 2010 г.). С оглед на горното основната цел на развитието на проекта за партньорство за комуникация (CPP) на национално равнище е подобряване на обхващането на МСП и секторите, характеризиращи се с висок риск, с цел разясняване на значението на БЗР.

През 2015 г. беше подписана нова декларация за сътрудничество между генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ (понастоящем генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и EU-OSHA, която улесни официалното партньорство с мрежата „Enterprise Europe“ (EEN).

Целта на проекта за партньорство за комуникация (CPP) е да повиши осведомеността относно БЗР сред МСП и да предостави на тези предприятия улеснен достъп до практическа информация и полезни контакти на национално и регионално равнище, включително национални партньорски срещи, пакети документи за повишаване на осведомеността и други дейности, като например наградите на EEN за БЗР.

Основните партньори, които съдействат на EU-OSHA да постигне своите цели, са: генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME), националните фокусни точки на EU-OSHA и Членовете на мрежата „Enterprise Europe“.

Декларация за намерения за сътрудничество между генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, EU-OSHA и EASME

Мрежа „Enterprise Europe“

Целта на настоящия меморандум за разбирателство е засилване на сътрудничеството между ECHA и EU-OSHA с цел развитие на единодействията и обмен на знания по въпроси от взаимен интерес чрез по-активно сътрудничество и по-конкретно чрез активен обмен на информация.
Меморандумът за разбирателство влезе в сила на 5 май 2010 г.

Меморандум за разбирателство между ECHA и EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.