You are here

Сътрудничество с други агенции

Агенции на ЕС

EU-OSHA сътрудничи активно със следните агенции на ЕС:

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound),
Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP),
Европейска фондация за обучение (ETF),
Европейска агенция по химикали (ECHA),
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME),
Агенция за основните права (FRA)
и Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Как агенциите на ЕС работят за вас

Гледайте този видеоклип, за да разберете какъв е приносът на агенциите на ЕС към европейското общество.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Меморандум за разбирателство между Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Малките и средните предприятия (МСП) са мнозинството от предприятията в Европейския съюз. Около 99 % от всички предприятия в Европейския съюз са МСП и в тези предприятия е заето повече от 66 % от населението (Евростат, 2008 г.). Наред с това на МСП се падат 82 % от професионалните наранявания и около 90 % от злополуките със смъртен изход (Eurofound, 2010 г.). С оглед на горното основната цел на развитието на проекта за партньорство за комуникация (CPP) на национално равнище е подобряване на обхващането на МСП и секторите, характеризиращи се с висок риск, с цел разясняване на значението на БЗР.

През 2015 г. беше подписана нова декларация за сътрудничество между генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ (понастоящем генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и EU-OSHA, която улесни официалното партньорство с мрежата „Enterprise Europe“ (EEN).

Целта на проекта за партньорство за комуникация (CPP) е да повиши осведомеността относно БЗР сред МСП и да предостави на тези предприятия улеснен достъп до практическа информация и полезни контакти на национално и регионално равнище, включително национални партньорски срещи, пакети документи за повишаване на осведомеността и други дейности, като например наградите на EEN за БЗР.

Основните партньори, които съдействат на EU-OSHA да постигне своите цели, са: генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME), националните фокусни точки на EU-OSHA и Членовете на мрежата „Enterprise Europe“.

Декларация за намерения за сътрудничество между генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, EU-OSHA и EASME

Мрежа „Enterprise Europe“

Целта на настоящия меморандум за разбирателство е засилване на сътрудничеството между ECHA и EU-OSHA с цел развитие на единодействията и обмен на знания по въпроси от взаимен интерес чрез по-активно сътрудничество и по-конкретно чрез активен обмен на информация.
Меморандумът за разбирателство влезе в сила на 5 май 2010 г.

Меморандум за разбирателство между ECHA и EU-OSHA

Декларация за намерения за сътрудничество между генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, EU-OSHA и EASME

Проект за партньорство за комуникация

Малките и средните предприятия (МСП) са мнозинството от предприятията в Европейския съюз. Около 99 % от всички предприятия в Европейския съюз са МСП и в тези предприятия е заето повече от 66 % от населението (Евростат, 2008 г.). Наред с това на МСП се падат 82 % от професионалните наранявания и около 90 % от злополуките със смъртен изход (Eurofound, 2010 г.). С оглед на горното основната цел на развитието на проекта за партньорство за комуникация (CPP) на национално равнище е подобряване на обхващането на МСП и секторите, характеризиращи се с висок риск, с цел разясняване на значението на БЗР.

През 2015 г. беше подписана нова декларация за сътрудничество между генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ (понастоящем генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и EU-OSHA, която улесни официалното партньорство с мрежата „Enterprise Europe“ (EEN).

Мрежа „Enterprise Europe“

Награда на мрежата „Enterprise Europe“ за безопасност и здраве при работаМрежата „Enterprise Europe“ (EEN) е водеща европейска инициатива, чиято цел е да предоставя подкрепа за иновации и стопански дейности на малки и средни предприятия в целия Европейски съюз. Мрежата, която е част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, е единен източник на информация за политиките и законодателството на ЕС, възможности за финансиране, съдействие за намиране на бизнес партньори и помощ за развитие на капацитета за научни изследвания и иновации. В мрежата са обединени около 600 партньорски организации в 53 държави, които предлагат широк спектър услуги на МСП.

Целта на проекта за партньорство за комуникация (CPP) е да повиши осведомеността относно БЗР сред МСП и да предостави на тези предприятия улеснен достъп до практическа информация и полезни контакти на национално и регионално равнище, включително национални партньорски срещи, пакети документи за повишаване на осведомеността и други дейности, като например наградите на EEN за БЗР.

Основните партньори, които съдействат на EU-OSHA да постигне своите цели, са: генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME), националните фокусни точки на EU-OSHA и Членовете на мрежата „Enterprise Europe“.