Здравословните работни места спират пандемията

Image

COVID-19: Ресурси за работното място

Пандемията от COVID-19 е едно от най-големите предизвикателства, с което са се сблъсквали обществата и предприятията. Преодоляването на това предизвикателство ще бъде възможно само ако работим заедно, за да спрем разпространението на това заболяване и осигурим безопасна и здравословна работна среда както за работещите от вкъщи дистанционни работници, така и за тези, които се връщат на обичайните си работни места. В този раздел е представен набор от документи с насоки, материали за повишаване на осведомеността и допълнителни връзки по темата.

На работни места, където работниците могат да бъдат изложени на вирус, който принадлежи към категорията на биологичните агенти, работодателите трябва да извършат оценка на риска на работното място и да определят подходящи мерки. Представените на настоящата страница насоки имат за цел да окажат подкрепа на работодателите в изпълнението на тези задължения. Минималните правни изисквания са изложени в Директивата за биологичните агенти. Повече информация по темата може да бъде намерена в нашия раздел за опасни вещества (подраздел биологични агенти).

Насоки на ЕС

Какво могат да направят работните места на практика, за да помогнат в борбата с тази пандемия и да предпазят служителите? Знанията и осведомеността са от основно значение — всеки трябва да бъде добре информиран за начините на разпространение на вируса, симптомите на инфекция и начините за ограничаване на експозицията до минимум. Нашите насоки помагат на организациите да предоставят на работниците необходимата информация и да въведат мерки за предотвратяване на инфекцията.

Въздействие на дългия ковид върху работещите и работните места и ролята на БЗР

Връщане на работа след инфекция с COVID-19 и постковиден синдром — Наръчник за възстановяващи се работници (версия във формат PDF)

Връщане на работа след инфекция с COVID-19 и постковиден синдром — Наръчник за възстановяващи се работници

Връщане на работа след инфекция с COVID-19 и постковиден синдром — Наръчник за ръководители

Съображения относно използването в професионални среди на бързи антигенни тестове (включително самостоятелни тестове) за SARS-CoV-2

COVID-19: guidance for the workplace

Използвайте инструмента OiRA за оценка на риска във връзка с COVID-19

Видеоклип за повишаване на осведомеността Напо във…да спрем пандемията

Дистанционна работа

При сегашните ограничения поради пандемията от COVID-19 милиони европейски работници са принудени да работят от дома си на пълно работно време, за да намалят риска от заразяване с вируса. Това е една нова реалност, която може да се отрази на нашето физическо и психическо здраве. В тези насоки е показано как хората могат ефективно да се защитят по време на дистанционна работа от дома.

Практически съвети как да направите дистанционната работа от дома възможно най-здравословна, безопасна и ефективна

База данни в областта на МСС за практически инструменти и насоки: дистанционна работа

Видеоклип за повишаване на осведомеността Напо…работи дистанционно, за да спре пандемията

Ресурси от ЕС и международни организации

Европейска комисия: Guidelines for the protection of seasonal workers

Европейска комисия: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Биологични агенти

Имаме за цел да повишим осведомеността за излагането на тези опасности по време на работа и да предоставим повече информация за свързаните здравни проблеми, които включват не само заразни болести, но също така рак и алергии.

Биологични агенти и свързани с работата заболявания: резултати от преглед на литературата, експертно проучване и анализ на системите за наблюдение

Епидемии и работното място 

Epidemics and the Workplace

Биологични агенти

Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравословни проблеми на здравните работници

Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравословни проблеми при лица със свързани с животни професии

Биологични агенти и съответни свързани с работата заболявания при професии, включващи пътувания и контакт с пътници

Експозиция на биологични агенти и свързаните с това последици за здравето в секторите на управление на отпадъците и пречистване на отпадъчните води

Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравословни проблеми в сектора на земеделието