Здравословните работни места спират пандемията

Image

COVID-19: Ресурси за работното място

Пандемията от COVID-19 е едно от най-големите предизвикателства, с което са се сблъсквали обществата и предприятията. Преодоляването на това предизвикателство ще бъде възможно само ако работим заедно, за да спрем разпространението на това заболяване и осигурим безопасна и здравословна работна среда както за работещите от вкъщи дистанционни работници, така и за тези, които се връщат на обичайните си работни места. В този раздел е представен набор от документи с насоки, материали за повишаване на осведомеността и допълнителни връзки по темата.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Въздействие на дългия ковид върху работещите и работните места и ролята на БЗР

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

На работни места, където работниците могат да бъдат изложени на вирус, който принадлежи към категорията на биологичните агенти, работодателите трябва да извършат оценка на риска на работното място и да определят подходящи мерки. Представените на настоящата страница насоки имат за цел да окажат подкрепа на работодателите в изпълнението на тези задължения. Минималните правни изисквания са изложени в Директивата за биологичните агенти. Повече информация по темата може да бъде намерена в нашия раздел за опасни вещества (подраздел биологични агенти).

Насоки на ЕС

Какво могат да направят работните места на практика, за да помогнат в борбата с тази пандемия и да предпазят служителите? Знанията и осведомеността са от основно значение — всеки трябва да бъде добре информиран за начините на разпространение на вируса, симптомите на инфекция и начините за ограничаване на експозицията до минимум. Нашите насоки помагат на организациите да предоставят на работниците необходимата информация и да въведат мерки за предотвратяване на инфекцията.

COVID-19: Връщане на работното място — Адаптиране на работните места и защита на работещите (версия във формат PDF)

Видеоклип за повишаване на осведомеността Напо във…да спрем пандемията

Дистанционна работа

Epidemics and the Workplace

При сегашните ограничения поради пандемията от COVID-19 милиони европейски работници са принудени да работят от дома си на пълно работно време, за да намалят риска от заразяване с вируса. Това е една нова реалност, която може да се отрази на нашето физическо и психическо здраве. В тези насоки е показано как хората могат ефективно да се защитят по време на дистанционна работа от дома.

Практически съвети как да направите дистанционната работа от дома възможно най-здравословна, безопасна и ефективна

База данни в областта на МСС за практически инструменти и насоки: дистанционна работа

Видеоклип за повишаване на осведомеността Напо…работи дистанционно, за да спре пандемията

Ресурси от ЕС и международни организации

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming