Предотвратяване на измами и конфликт на интереси

ЕU-OSHA е поела задължението да подобри предотвратяването и откриването на измамите и условията за разследване на измами, и да постигне адекватна компенсация и възпиране с пропорционални и възпиращи санкции и спазване на надлежната процедура.

Предотвратяване на измами

За тази цел Агенцията прие цялостна стратегия за борба с измамите, която определя отговорностите на различните заинтересованите страни.

Това е в съответствие с финансовия регламент на агенцията (членове 30 и 111) и с изискванията на пътната карта за последващи действия по общия подход към бъдещето на агенциите на ЕС от Междуинституционалната работна група.

Полезни препратки

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси

ЕU-OSHA се ангажира да гарантира безпристрастност на решенията и информацията, издавани от Агенцията, и да насърчава отчетност във връзка с работата и дейностите на Агенцията. Поради това е важно конфликтите на интереси да се предотвратяват и управляват.

След назначаването си и на всеки 4 години членовете на управителният съвет и изпълнителният съвет подават декларация за интереси и за липса на конфликт на интереси в съответствие с политиката на Агенцията за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Информацията е достъпна на уебсайта. Същите разпоредби се прилагат по отношение на външните експерти.

Освен това, за да се гарантира прозрачност, документите за приемане на декларации за липса на конфликт на интереси на изпълнителния директор и на членовете на висшето ръководство са достъпни също за обществеността.

Полезни връзки

Политика на Агенцията относно управлението на конфликти на интереси

Документи за приемане на декларациите за липса на конфликт на интереси на членовете на управителния съвет, изпълнителния съвет и консултативните групи

Документи за приемане на декларациите за липса на конфликт на интереси на изпълнителния директор и на членовете на висшето ръководство

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA