Участие на ръководството и служителите

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Силното, ефективно и активно ръководство е от най-голямо значение за безопасността и здравето при работа. От своя страна, безопасността и здравето са съществен фактор за успеха на бизнеса.

Защитата на служителите от злополуки и болести е не само правно и етично задължение — това е знак за устойчивост и стабилност на бизнеса.

Намаляване на риска отгоре надолу

Ръководителите на предприятието — висшето ръководство, директорите и/или Управителният съвет – носят най-голяма отговорност за предотвратяване на злополуките и болестите на работното място. Те могат да постигат това чрез:

 • ангажиране и популяризиране на ефективна стратегия за управление на БЗР,
 • разработване на стабилни системи за управление на здравето и безопасността,
 • проследяване на ефективността на тези системи,
 • добър пример чрез постоянно спазване на всички процедури за безопасност,
 • мотивиране на персонала да активно да гарантира добра безопасност и здраве.

Кой плаща цената за лошото ръководство

Неефективното ръководство или липсата на такова по отношение на БЗР могат да доведат до злополуки и дори смъртни случаи, както и до влошаване на психическото и физическото здраве на служителите. Те могат да накърнят репутацията на компанията. Лошото ръководство може да причини значителни финансови вреди в резултат на отпуски по болест, загубено време и изплащане на компенсации.

И обратно, доброто ръководство по отношение на БЗР:

 • предотвратява злополуки и болести,
 • увеличава производителността и ефикасността,
 • повдига духа на служителите,
 • осигурява възможности за спечелване на нови договори и привличане на висококвалифицирани служители.

Поемане на инициативата за безопасност и здраве

Няколко лесни стъпки гарантират, че организацията ви извлича ползи от доброто ръководство по отношение на БЗР. Ето няколко практични съвета от ръководството, разработено от Изпълнителния орган по здраве и безопасност на Обединеното кралство:

 • редовно извършване на оценки на риска и предприемане на необходимите действия,
 • отчитане на въздействието на безопасността и здравето при въвеждането на нови служители, процедури или методи на работа,
 • спазване на принципа „активното ръководство е ефективно ръководство“ ръководителите трябва да редовно да слизат в „производството“, за да разговарят със служителите за проблемите в областта на безопасността и здравето при работа и за възможните решения,
 • демонстриране на ангажираност чрез своевременно информиране на Управителния съвет за проблеми, свързани с безопасността и здравето,
 • организиране на обучения по безопасност и здраве за всички ръководители, с цел насърчаване на по-добра осведоменост за значението на БЗР.

Да работим заедно — участие на служителите

Един от начините за постигане на добро ръководство по отношение на БЗР е ангажиране на служителите. Работодателите са задължени по закон да предоставят на служителите си съвети по въпроси, свързани с безопасността и здравето. Но ползите са по-големи, когато се излезе извън рамките на минималните изисквания. Управлението на безопасността и здравето при работа ще е по-успешно, ако насърчава активното участие на работещите и създава условия за диалог между служителите и ръководството.

През 2012 г. EU-OSHA стартира двугодишна кампания по тази тема, озаглавена Кампания за здравословни работни места 2012–2013 г. Да работим заедно за превенция на риска.

Краят на кампанията беше отбелязан с проява за съпоставка, на което партньорите на кампанията обмениха добри практики чрез семинари по теми като „Обучение за ръководители“ и „Културата на безопасност и здраве в организацията“. Прочетете резюме на събитието.