Кръговата икономика и нейното въздействие върху БЗР

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Третият прогнозен цикъл на EU-OSHA разглежда промените в работата, които могат да произтекат от прехода на ЕС към кръгова икономика и потенциалното въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР). 

Този проект цели да осигури на вземащите решения лица, правителствата на държавите членки, синдикалните организации и работодателите в ЕС необходимата им информация във връзка с бъдещи промени и развития в областта на кръговата икономика, тяхното въздействие върху естеството и организацията на труда и нововъзникващите предизвикателства за БЗР, до които е възможно да доведат.

Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е кръговото движение и ефективната (повторна) употреба на ресурси, материали и продукти. Срокът на годност на продуктите и материалите се удължава, а отпадъците се свеждат до минимум. Продуктите и производствените процеси са предназначени да поддържат използваните ресурси и всички неизбежни отпадъци или остатъци се рециклират или оползотворяват.

Защо е нужен този проект?  

Преходът към кръгова икономика е основното средство за изпълнение на целта на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. при създаване на устойчив растеж и работни места. Това има значителни политически и регулаторни последици, които ще засегнат бъдещите работни места. Ще има последици и за безопасността и здравето на работниците. Например:

  • въздействието на кръговата икономика върху работните места в опасни сектори, свързани с поддръжка и ремонт, разглобяване и рециклиране, може да има негативно влияние върху условията на труд;
  • Промените в процесите на организация и/или промяна на задачите може да окажат влияние върху съдържанието на работата и удовлетворението.

Какви действия предприема EU-OSHA за идентифициране на новите рискове и предвиждане на промените, които могат да окажат влияние върху БЗР? 

Бъдещето може да се развие в различни посоки, които могат да бъдат повлияни от действията на различни участници и от решенията, вземани в настоящия момент. Прогнозните проекти на EU-OSHA се основават на различни методи, включително прегледи на литературата, консултации с експерти и разработване на сценарии. EU-OSHA организира семинари за събиране на знания, подобряване на резултатите и насърчаване на обсъжданията.

Първият етап от това изследване включва подробен преглед на литературата и допитвания до експерти за разработване на макросценарии, насочени към Европа през 2040 г. в контекста на кръговата икономика и нейното въздействие върху БЗР.

Вторият етап е насочен към разпространението и приспособяването на сценариите към конкретната обстановка чрез диалог със заинтересованите страни и семинари, като резултатът е създаването на микросценарии, които да са приспособени към конкретните условия. Сценариите се използват за насърчаване на диалога и размисъла сред различните групи заинтересовани страни относно потенциалните бъдещи перспективи, с цел да се предостави информация за вземането на решения днес, за да стане работата по-здравословна и по-безопасна утре.

В етап 3 се дава приоритет на споделянето на констатациите с авторите на политики. Той включва организиране на семинар за сътрудничество със Съвместния изследователски център (JRC) и определяне на полезните взаимодействия в областите на кръговата икономика и БЗР. EU-OSHA продължава да подкрепя разпространението на резултатите от проекта за прогнозиране сред заинтересованите страни.