Стратегии за БЗР

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Консолидирането и координирането на националните стратегии е първата от седемте основни цели в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. В тази връзка Европейската комисия прикани държавите членки да преразгледат националните си стратегии в близко сътрудничество със заинтересованите страни, включително социалните партньори.

С помощта на „звена за контакт по националните стратегии“, създадени в съответствие със стратегическата рамка, EU OSHA събра информация и състави доклад за националните стратегии. Към настоящия момент в доклада са включени националните стратегии за БЗР на 25 държави членки: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Към доклада постоянно ще се добавят нови национални стратегии за БЗР.

Отказ от отговорност във връзка с Брексит: Имайте предвид, че публикациите и другото съдържание на уебсайта, датиращи от преди 1 февруари 2020 г., се отнасят за периоди, когато Обединеното кралство е било‏ държава членка, и поради това продължават да бъдат актуални.