Стандарти за вътрешен контрол

EU-OSHA използва изпитана система от стандарти за вътрешен контрол, съответстващи на стандартите на Комисията. Стандартите задават ясни критерии за управлението на Агенцията и периодично се подлагат на оценяване. След всяка оценка EU-OSHA разработва план за действие и предприема необходимите стъпки за преодоляване на установените пропуски. 

Стандартите за вътрешен контрол имат за цел да гарантират, че:

  • оперативните дейности са ефективни и ефикасни,
  • правните и нормативните изисквания са спазени,
  • финансовите и други управленски доклади са надеждни,
  • активите и информацията са защитени.

Има 16 стандарта, групирани в шест раздела, описани по-долу:

Мисия и ценности

1. Мисия

Смисълът на съществуването на Агенцията е ясно дефиниран в актуално и сбито послание, разработено от гледната точка на потребителите на Агенцията.

2. Етични и организационни ценности

Ръководството и персоналът са запознати и споделят установените етични и организационни ценности и ги отстояват в поведението си и при вземането на решения.

Човешки ресурси

3. Разпределение и мобилност на персонала

Разпределението и наемането на персонала става съгласно целите и приоритетите на Агенцията. Ръководството насърчава и планира мобилността на персонала с цел постигане на подходящ баланс между приемственост и обновяване.

4. Оценка и развитие на персонала

Работата на персонала се оценява спрямо индивидуалните годишни цели, които са съобразени с основните цели на Агенцията. За постигането на тези цели се предприемат подходящи мерки за развитие на необходимите умения.

Планиране и управление на риска

5. Цели и показатели за ефективност

Целите на Агенцията се дефинират ясно и се актуализират според нуждите. Те са формулирани по начин, който позволява проследяване на тяхното изпълнение. Основните показатели за ефективност са установени от ръководството за оценка и отчитане на напредъка по изпълнение на целите.

6. Процес на управление на риска

В годишното планиране на дейностите е включен процес на управление на риска, който съответства на приложимите разпоредби и насоки.

Операции и дейности за контрол

7. Оперативна структура

Оперативната структура на Агенцията съдейства за ефективното вземане на решения чрез подходящо делегиране на правомощия. Рисковете, свързани със стратегически важни функции на Агенцията, се управляват чрез умерен контрол и базова мобилност на персонала. Изградени са адекватни структури за ИТ управление.

8. Процеси и процедури

Процесите и процедурите на Агенцията, използвани за осъществяване и контрол на дейностите, са ефективни и ефикасни, надлежно документирани и в съответствие с приложимите регламенти. Те съдържат договорености за гарантирано разпределение на задълженията и за проследяване и предварително одобряване на мерките за контрол в случай на незачитане на правилата и процедурите или евентуално отклонение от тях.

9. Управленски надзор

Осъществява се надзор на ръководството, за да се гарантира ефикасно и ефективно изпълнение на дейностите в съответствие с приложимите разпоредби.

10. Непрекъснатост на функциите

Приложими са ефективни мерки за гарантиране на приемственост в случай на прекъсване на нормалния ход на работата. Разработват се планове за непрекъснатост на функциите, за да се гарантира, че Агенцията ще продължи дейността си до максимално възможната степен, независимо от характера на причината за прекъсване.

11. Управление на документи

Използват се подходящи процеси и процедури, които да гарантират безопасното и ефикасно управление на документите на Агенцията (особено що се отнася до извличането на подходяща информация), което отговаря на приложимото законодателство.

Информация и финансови отчети

12. Информация и комуникация

Наличието на вътрешна комуникация позволява на ръководството и персонала да изпълняват задълженията си ефективно и ефикасно, включително по отношение на вътрешния контрол. Когато е целесъобразно, Агенцията използва стратегия за външна комуникация, за да гарантира използването на външна комуникация, която е ефективна, последователна и в съответствие с основните послания на Агенцията. ИТ системите, използвани и/или управлявани от Агенцията (когато Агенцията е собственик на системата) разполагат с адекватна защита срещу заплахи по отношение на тяхната поверителност и интегритет.

13. Счетоводство и финанси

Използват се подходящи процедури и мерки за контрол, които гарантират точност, изчерпателност и своевременност на счетоводните данни и свързаната с тях информация, необходими за изготвяне на годишните финансово-счетоводни доклади.

Оценка и одит

14. Оценка на дейностите

Извършва се оценка на разходните програми и неразходните дейности за определяне на резултатите, въздействията и нуждите, които тези дейности имат за цел да постигат и удовлетворяват.

15. Оценка на системите за вътрешен контрол

Поне веднъж годишно ръководството прави оценка на ефективността на основните системи на Агенцията за вътрешен контрол, включително на процесите, извършвани от изпълнителните органи.

16. Функция за вътрешен одит

Функцията за вътрешен одит на EU-OSHA се изпълнява от вътрешния одитор на Европейската комисия. Вътрешният одитор консултира EU-OSHA относно справянето с рискове, като изразява становище за качеството на системите за управление и контрол и дава препоръки за подобряване на условията за осъществяване на оперативната дейност и за насърчаване на доброто финансово управление.

Научете повече за това как се управлява EU-OSHA.