REACH — Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Информация относно рисковете, които пораждат веществата и начините за управляването им трябва да се предоставя от производителите и доставчиците по цялата верига на доставките.

REACH задължава освен това дружествата или физическите лица, които използват химично вещество, само по себе си или в смес, в хода на своите индустриални или професионални дейности да предоставят информация на производителите и доставчиците на химикали или на Европейската агенция по химикали ЕСНА. Тези дружества се наричат потребители надолу по веригата. На потребителите надолу по веригата се пада ключова роля за подобряване на безопасното използване на химикалите, като прилагат безопасно използване в своя обект и съобщават съответна информация на доставчиците и клиентите си.

Този регламент е пряко свързан и с Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (CLP), установяващ предупреждения и пиктограми за опасност и превенция, които са важен източник на информация за защита на работното място.

Препратки към законодателството за работни помещения

Съгласно законодателството за работни помещения задължение на работодателя е да извърши оценка на риска и да гарантира, че работниците са защитени и са им предоставени информация, указания и обучение относно безопасното използване на химикали на работното място въз основа на информация от етикетите и информационния лист за безопасност. Работодателят има също право да изисква допълнителна информация от доставчика.

REACH събира постоянно данни относно рисковете за здравето и безопасността , свързани с използването на химикали. Регистрантът (производителят или вносителят), който трябва да предоставя тези данни на ECHA, е длъжен също да съобщи тази информация на потребителя надолу по веригата, като предостави разширен информационен лист за безопасност със сценарии за експозиция, съдържащи оперативни условия и мерки за управление на риска и безопасно използване, които имат за цел да подпомогнат обучението на работниците и процедурата за оценка на риска. Същевременно регистрантът има право да бъде информиран от потребителите надолу по веригата относно адекватността на предложените мерки за управление на риска, и по-специално ако те са неадекватни.

Регистрация

REACH изисква регистрация на всички химикали, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества от 1 тон или повече годишно.

Основни моменти
Повечето дружества използват химикали, понякога дори без да си дават сметка за това, ето защо трябва да проверите задълженията си, ако обработвате някакви химикали, например бои, лепила или почистващи продукти в своята индустриална или професионална дейност. Възможно е да имате някои отговорности съгласно REACH. Ако вашето дружество използва химикали на работното място, проверете при работодателя си дали:

  • Използваните от вас химически вещества са регистрирани или предстои да бъдат регистрирани. Тази информация се предоставя на уебсайта на ЕСНА.
  • Вашите видове употреба са включени в актуализирани информационни листове за безопасност.
  • Мерките за управление на риска, описани в информационните листове за безопасност и сценариите за експозиция, са разгледани в оценката на риска с оглед да се осигури безопасното използване на химикала.
  • Направени са консултации с работниците или техни представители, които са били информирани за оценката на риска на работното място.

Източник: ECHA, ETUI

Производителите и вносителите предоставят на ЕСНА информация относно опасните свойства на веществото, класификацията и етикетирането и относно оценката на потенциалния риск, свързан с веществата. Те трябва да работят съвместно с други дружества, които регистрират същото вещество. Липсващите данни следва да се допълнят и информационните листове за безопасност да се актуализират.

Разделът на ECHA „Информация за химикали“ предоставя достъп до централизирани бази данни, открити за широката общественост и органите (ECHA, Европейската комисия, компетентните органи и правоприлагането на държавите членки).

Крайни срокове за регистрация

REACH влезе в сила на 1 юни 2007 г. с цел да опрости и усъвършенства предишната законодателна рамка за химикали на ЕС.

Регламентът определя три етапа на регистрация, завършващи на 30 ноември 2010 г., 30 май 2013 г. и 30 май 2018 г.

Допълнителна информация за съвместни кампании с европейските профсъюзи и ЕСНА относно задълженията на работодателите съгласно REACH: 2010; 2012; 2013; 2015.

Оценяване

ЕСНА и държавите членки оценяват информацията, подадена от дружествата, за да проверят качеството на регистрационните досиета и на предложенията за тестове, както и за да изяснят дали дадено вещество представлява риск за здравето на човека или за околната среда. За избран брой вещества определена държава членка извършва по-задълбочена оценка. Химикалите, които са вече регулирани от други законодателства, като лекарства или радиоактивни вещества, са частично или изцяло освободени от изискванията на REACH.

Допълнителна информация относно оценяването на химикали (ECHA)

Разрешаване и ограничаване

Съгласно REACH опасни вещества могат да бъдат забранени, ако рисковете им са неуправляеми. Може също да се вземе решение за ограничаване на използването или то да подлежи на предварително разрешаване.

Дадена държава членка или ЕСНА (по искане на Европейската комисия) може да предложи ограничения. Два научни комитета извършват оценка и ЕСНА препраща техните становища на Европейската комисия, която предлага за приемане ново ограничение или преразглеждане на съществуващо ограничение.

Дадена държава членка или ЕСНА (по искане на Европейската комисия) може да предложи едно вещество да бъде идентифицирано като вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC), което може да изисква разрешаване. Ако дадено SVHC бъде поставено в разрешителния списък, дружествата могат да изпратят заявление до ЕСНА с искане на разрешение за конкретни начини на използване, но не могат да го използват по друг начин. Като SVHC могат да бъдат посочени канцерогени, токсични за репродукцията вещества и мутагени, както и респираторни сенсибилизатори, но могат да се предлагат и други вещества.

В дългосрочен план най-опасните вещества следва да бъдат замествани с по-малко опасни. Заместването и отстраняването е също така първата мярка, която следва да се приложи за защита на работниците. Непременно проверете националното си законодателство относно конкретни мерки, които да се вземат, забрани и ограничения за използване.

Подкрепа

С REACH бе създадена също така ECHA, която има централна роля при координацията и изпълнението на целия процес.

Националните информационни бюра подпомагат агенцията и предоставят насоки и информация. Те често осигуряват координацията с националните органи за БЗР.