Пилотен проект на Европейския парламент за здравето и безопасността на по-възрастните работници

Проектът „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — безопасност и здраве при работа (БЗР) в контекста на застаряването на работната сила“ беше иницииран и финансиран от Европейския парламент (вж. Официален вестник на Европейските общности, 29.2.2012 г., II/230 — II/231) и осъществен от ЕU-OSHA чрез делегиране от Европейската комисия.

Целта на Европейския парламент беше да се проучат начини за подобряване на здравето и безопасността при работа, като се имат предвид предизвикателствата на застаряващата работна сила и се подпомогне разработването на политики в тази област. Проектът, осъществен от агенцията, предоставя всеобхватен преглед на въпроси, свързани със застаряването, труда и БЗР, и анализ на политиките и инициативите за решаване на проблема със застаряването на работната сила в цяла Европа. В проекта е взето под внимание и проучването на Eurofound относно устойчивата работа.

Дадено е интерактивно визуално представяне на ключови резултати от проекта, включително данни относно демографските условия, условията на заетост, труд и здраве, както и примери за БЗР и съответните политики в цяла Европа за посрещане на предизвикателствата на застаряващата работна сила. 

Доклади, изготвени в рамките на проекта

ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ

По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — Окончателен доклад за цялостен анализ — в доклада са обобщени констатациите от проекта и са включени насоки за политиката и препоръки, насочени към различни равнища и видове аудитории.

 

ЗАСТАРЯВАЩАТА РАБОТНА СИЛА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА БЗР

Застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — Преглед на проучванията. На базата на документно проучване на съществуващата информация по тези теми.

Жените и застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — Преглед на проучванията. На базата на документно проучване

 

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Доклад за анализ на политиките, стратегиите и програмите на ЕС и държавите членки относно населението и застаряващата работна сила — в доклада са разгледани предизвикателствата на застаряващата работна сила в областта на БЗР и областите на политиката, които ѝ влияят, като заетост и социални въпроси, обществено здравеопазване и образование.

 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА РАБОТА 

Рехабилитация и връщане на работа: Доклад за анализ на политиките, стратегиите и програмите на ЕС и държавите членки.

Преглед на изследване относно рехабилитацията и връщането на работа — изготвен на базата на документно проучване за предоставяне на обобщено резюме на знанията и препоръките в тази област

Подробно описание на 9 примера от практиката относно програми за рехабилитация/връщане на работа — в описанията са включени гледни точки на експерти, заинтересовани страни или участници в тях.

 

КАРТИНАТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — описания по държави — информацията бе събрана чрез документно проучване от национални експерти във всяка държава и допълнена от групи за обсъждане, организирани с посредници и експерти по БЗР в десет държави членки.

Езикови варианти на описанията по държави

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ И РЕСУРСИ

По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст: анализ на добрите практики на работното място и нуждите от подкрепа — в доклада са обобщени констатациите от проучването на опита и качествените изследвания.

24 примера за добри практики на работното място — примерите от практиката включват опита на участниците в действията, както и гледните точки и нуждите на малките предприятия.

По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст: Преглед на ресурсите за работните места

 

Многоезично електронно ръководство относно управлението на безопасността и здравето при работа на застаряващата работна сила

Конференция на заинтересованите страни

На конференция на заинтересованите страни, състояла се на 22 септември 2015 г. в Брюксел, бяха представени основните констатации и заключения от проекта пред аудитория от държавите членки и лицата, вземащи политически решения на европейско равнище.

Вижте допълнителни подробности за конференцията

Настоящият проект е в подкрепа на кампанията „Здравословни работни места“ за 2016 — 2017 г., „Здравословни работни места за всички възрасти“, като предоставя обща информация за кампанията.