Застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — Преглед на проучванията — Резюме

Keywords:

Настоящата публикация представлява резюме на пълния текст на доклада „Преглед на проучванията по въпросите на БЗР и застаряващата работна сила“ и очертава контекста, в който е направен прегледът: застаряващата работна сила в Европа. Изложени са важни констатации във връзка с трите основни въпроса, разгледани в прегледа: 1) „Какви промени настъпват при застаряващите лица?“, 2) „До какви последици водят те през целия трудов живот“ и 3) „Какви мерки за БЗР могат да насърчат устойчивата работа през целия трудов живот?“. Установени са пропуски в настоящите познания и са обобщени общи заключения и възможни последици за политиката, като се изтъква колко е важно конкретните мерки в стратегиите за превенция на риска да бъдат съобразени с индивидуалната работоспособност.

Изтегляне in: en