Безопасност и здраве на работниците, заемащи зелени работни места

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

ЕС работи усърдно за балансиране на икономическия растеж и необходимостта от опазване на околната среда и си е поставил предизвикателни цели за намаляване на емисиите на парникови газове, за увеличаване на енергийната ефективност и за насърчаване на възобновяемата енергия, както и за намаляване на отпадъците.

Това доведе до появата на широк набор от зелени работни места — работни места, които допринасят за опазване на околната среда или за възстановяване до първоначалното й състояние. За да бъдат зелените работни места устойчиви, трябва да се уверим, че те осигуряват безопасни, здравословни и достойни условия на труд. Зелените работни места трябва да бъдат добри за работниците, както и за околната среда.

Какво представляват зелените работни места?

Зелените работни места обхващат широк набор от различни работни места в различни сектори и включват разнородна работна сила. Съществуват множество различни определения на термина, например определенията от Програмата на ООН за околна среда, на Европейската комисия  или на Евростат. Под зелени работни места обаче може да се разбира такива работни места, които по някакъв начин допринасят за опазване или възстановяване на околната среда. Те могат да включват работни места, които опазват екосистемите и биоразнообразието или намаляват потреблението на енергия и суровини или намаляват отпадъците и замърсяването. Нашата цел в EU-OSHA е да повишим информираността по отношение на нуждата от добра безопасност и здраве при работа (БЗР) за тези работни места. Зелените работни места трябва да осигуряват безопасни, здравословни и приемливи условия на труд, за да се допринесе за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да се отговори на целите на Стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия.

Как се развива  „зелената икономика“?

Стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия изтъква необходимостта от устойчив растеж, от изграждане на нисковъглеродна, ресурсоефективна икономика. За да допринесе за постигането на това, ЕС си постави цели за намаляване на емисиите на парникови газове, за увеличаване на дела на възобновяемите източници при задоволяване на енергийните нужди на Европа и за увеличаване на енергийната ефективност. Постигането на тези цели ще доведе до бърз растеж на „зелената икономика“ — например целите за увеличаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г. се очаква да доведат до над 1 милион нови работни места в ЕС. Слънчевата енергия, вятърната енергия, технологията за биомаса и рециклирането на отпадъци са областите на зелената икономика, които отбелязват най-бърз растеж.

Защо е важно да се обръща внимание на БЗР при зелените работни места?

Обикновено ние свързваме думата „зелен“ с безопасност — но това, което е добро за околната среда, невинаги е добро за здравето и безопасността на работниците, които практикуват зелени професии. Вече има случаи, при които ново законодателство и технологии, предназначени за защитават околната среда, водят до излагането на работниците на още по-голям риск. Намаляването на количеството отпадъци, които се изпращат на сметища, например е довело до по-голяма честота на злополуките и заболяванията сред работниците, чиято работа е свързана с тяхното преработване.

Новите технологии или работни процеси, свързани със зелени работни места, могат да доведат до нови опасности, които изискват нови комбинации от умения за справяне с тях: не може „старите“ познания за БЗР просто да се приложат за тях. Например монтирането на соларен нагревател за вода включва комбинация от умения на работник, който прави или ремонтира покриви, водопроводчик и електротехник.

Скоростта, с която се очаква да се развива зелената икономика, може да доведе до липса на умения и до това неопитни работници да участват в процеси, за които не са обучени, като по този начин ще изложат безопасността и здравето си на риск. Възможно е също да възникне още по-значителна поляризация на работната сила по отношение на умения, като нискоквалифицираните работници ще бъдат принудени да приемат по-лоши условия на труд. На последно, но не по-малко важно място, икономическият и политическият натиск може да доведе до пренебрегване на опасенията по отношение на БЗР.

За да бъдат зелените работни места устойчиви, трябва да се уверим, че те са от полза за безопасността и здравето на работниците, както и за околната среда. В зелената икономика, подобно на други сфери, БЗР играе изключително важна роля за увеличаване на конкурентоспособността и производителността. Необходимо е по отношение на тази бързо развиваща се област да гарантираме, че това, което е добро за околната среда, е добро и за работниците.

Какво прави EU-OSHA за предотвратяване на нови и новопоявяващи се рискове за БЗР при зелените работни места?

Като се има предвид колко бързо се очаква да се разраства зелената икономика, е важно да предвидим всякакви нови и новопоявяващи се рискове за БЗР във връзка със зелените работни места още преди появата им. Ето защо EU-OSHA проведе задълбочено прогнозно проучване, като разгледа как би се развила работата по отношение на зелените работни места до 2020 г. и какви бъдещи предизвикателства може да донесе това за БЗР. Проучването определи няколко възможни бъдещи сценария, предлагащи развитие на зелените технологии при различни икономически и социални условия. Целта е вниманието да се насочи към потенциални рискове за БЗР в тази област и по-специално на създателите на политики от ЕС да се осигурят инструменти, които да им помагат да проектират работните места на утрешния ден и да опазват здравето и безопасността на европейските работници.

Научете повече на:

Прогнозен доклад за БЗР за зелени работни места

Резюме на доклада и сценариите

Анимациите, които представят новите и новопоявяващите се рискове за БЗР в сценариите

Практическа информация за превенция на риска на зелените работни места

Освен това EU-OSHA проучи по-задълбочено проблемите относно БЗР, свързани със специфични „зелени“ технологични области, изтъкнати в прогнозното проучване, като например маломащабни приложения на слънчева енергия, „зелено“ строителство или вятърна енергия.

Научете повече на:

Предлагат се също и контролни списъци, които да помогнат за идентифициране на потенциалните опасности за безопасността и здравето на работниците, свързани с тези „зелени“ технологии, и предоставяне на примери за превантивни мерки. Тези контролни списъци могат да се използват за подпомагане на процеса на оценка на риска на работното място: