Инструмент за визуализиране на данните от Барометъра за БЗР

Този инструмент е официалният източник на информация за състоянието и тенденциите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) в европейските държави.

Показатели

Прегледайте и сравнете данните за ЕС и за конкретни държави по широк кръг от теми.

Обща информация: Намерете информация за органите на БЗР, икономически и секторни профили и профили на работни места.

Управление на БЗР: Запознайте се с европейските и националните разпоредби и научете повече за подходите на отделните държави по отношение на стратегиите за БЗР и социалния диалог за безопасността и здравето на работното място.

Условия на труд и превенция: Научете повече за рисковете на работното място, превенцията в предприятията, участието на работниците, културата на БЗР и осведомеността за здравето.

Злополуки, заболявания и благосъстояние: Научете за фаталните и нефаталните трудови злополуки, свързаните с работата заболявания или наранявания и възприятията на работниците за здравето.

Инфраструктура на БЗР: Научете повече за поддържаните от държавите статистически данни за БЗР, проучвания и изследователски капацитет, както и как държавите прилагат законодателството в областта на БЗР. Разделът съдържа и информация за международни организации и програми.

Използване на инструмента за визуализиране на данни

Използвайте инструмента, за да визуализирате и сравнявате количествени данни. Намерете описания и линкове към допълнителна информация за количествени данни.

С помощта на инструмента можете:

  • да видите основните показатели под формата на инфографики;
  • да сравните националните данни с 1 или 2 други държави, ЕС или предходни години;
  • да генерирате и записвате на локален носител графики или да ги експортирате в документи във формат Excel;
  • да записвате на локален носител подробни доклади за конкретна държава или доклади по конкретни теми, напр. относно националните стратегии;
  • да споделяте съдържание пряко в социалните мрежи.

Източници на данни

Данните са взети от правителствени източници, статистически органи и европейски проучвания и изследвания:

Относно Барометъра за БЗР

Барометърът е резултат от сътрудничеството между EU-OSHA, ГД EMPL и националните точки за контакт. Научете повече за методологията.

Инструментът се актуализира и обновява, за да се подобри функционирането му.

Запознайте се с инструмента