Младите хора и безопасността и здравете при работа

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Статистиката показва, че вероятността от сериозна злополука на работното място е по-голяма при хората на възраст между 18 и 24 години, отколкото при по-възрастните служители. Има голяма опасност те да бъдат изложени на лоши условия на труд, водещи до възникването на професионални заболявания още в млада възраст или по-късно в живота.

Младите хора, които отскоро са започнали трудов живот, може да нямат достатъчно опит, а често им липсва физическа и психологическа зрялост. Възможно е да не обърнат достатъчно внимание на рискове, на които са изложени. Други фактори, които поставят младите хора на по-голям риск, са:

  • липсата на умения и обучение,
  • непознаване на собствените си права и задълженията на работодателя,
  • липса на увереност да говорят за проблема,
  • работодателите не осъзнават необходимостта от допълнителна подкрепа за младите служители.

EU-OSHA разработва статистикинаблюдава рисковете за младите хора и съдейства за обмен на добри практики, които да им помагат да се предпазват на работното място.

Права и задължения на работодателите

Задължение на работодателя е да осигурява безопасността и здравето на работещите и да обръща специално внимание на младите служители. Работодателите трябва да извършват оценка на риска, преди младият човек да започне работа, и да вземат мерки, гарантиращи неговата безопасност.

Младите служители трябва да получават подходяща работа, адекватно обучение и надзор. Работодателите трябва да насърчават култура на безопасност и да ангажират младите служители с въпросите на безопасността. За младите хора на възраст под 18 години са приложими специални правила.

Директива 94/33/ЕО на Съвета определя правните задължения на работодателите. Тези задължения са описани и в регламентите на всяка държава членка. Националните инспекции по здравословни и безопасни условия на труд и профсъюзите са добър източник на информация.

Прочетете фактологичната справка за работодатели.

Права и задължения на младите служители

Младите хора имат право да задават въпроси, да излагат съображения и да отказват работа, ако са изложени на риск.

В същото време те са длъжни да спазват политиките за БЗР и да се грижат за своята безопасност и за безопасността на колегите си.

Ако сте млад служител и имате проблем, най-важното е да не го премълчавате. Говорете с началника, ако е възможно. Ако не, се обърнете към представител по въпросите на безопасността, служител от отдела за безопасност при работа или към родител, наставник или доверен колега. Националните инспекции по здравословни и безопасни условия на труд и профсъюзите са добър източник на информация.

Прочетете фактологичната справка за младите хора.

Помощ за преподаватели и родители

Преподавателите имат много важна роля.Ако успеят да развият у младите хора правилно отношение и разбиране за значението на превенцията на риска, това ще ги предпази от опасности през целия им трудов живот.

С помощта на анимационния герой Напо EU-OSHA разработи редица инструменти за обучение по безопасност и здраве при работа, чрез които учителите могат да запознават децата от началните училища с темите на безопасността и здравето по образователен, забавен и изобретателен начин, като използват филмите с Напо и творчески задачи.

Преподавателите, които организират професионално обучение или трудови стажове, трябва да се информират за мерките за безопасност и здраве със съответните работодатели.

Научете повече за въвеждането на въпросите за безопасността и здравето в обучението.

Родителите също имат принос, като гарантират, че младите хора разбират правата и задълженията си. Те могат да помогнат също с разговори за работата, образованието и безопасността и здравето.

Прочетете фактологичната справка за родители.