проучвания и статистически данни за БЗР.

Тук ще намерите факти и цифри относно безопасността и здравето при работа (БЗР), основани на резултатите от ключови европейски проекти и Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

Тези констатации са представени в нашите лесни за ползване инструменти за визуализация на данни, които дават актуална картина за начина на управление на рисковете на работното място, условията на труд, демографска информация и политики и стратегии в областта на БЗР.

Освен това провеждаме проучвания на общественото мнение, които ни помагат да разберем какво мислят хората относно своята работна среда, резултатите от които са предоставени по-долу.

Събирането на тези факти и цифри е в центъра на нашата дейност, а констатациите от тях помагат на авторите на политики и изследователите да идентифицират нововъзникващи тенденции.