Учредителен регламент на EU-OSHA

Правното основание за дейностите на Агенцията е Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета.

Прочетете регламента.