You are here

Учредителен регламент на EU-OSHA

Дейностите на Агенцията се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. и съответните изменения.

Прочетете консолидираната версия на регламента.