You are here

Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Нещо повече, проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.

Всеки, от отделните работници до националните здравни системи, губи от пренебрегването на БЗР. А това значи, че всеки може да спечели от по-добри политики и практики.

Държавите с лоши системи за безопасност и здраве при работа използват ценни ресурси, за да се справят с наранявания и заболявания, които могат да бъдат избегнати. Силната национална стратегия води до многобройни ползи, като например следните:

 • подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест;
 • намаляване на разходите за здравни грижи;
 • задържане на по-възрастните работници на работа;
 • насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии;
 • намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството.

Разходи, произтичащи от свързаните с работата злополуки, заболявания и смъртни случаи

Какво е икономическото въздействие на доброто и на лошото управление на БЗР? Много е важно органите, които определят политиката, изследователите и посредниците да разбират отговора на този въпрос, но за това са нужни качествени данни. С оглед на това EU-OSHA се стреми да удовлетвори тази потребност чрез своя двуетапен обзорен проект „Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа“, който има за цел разработване на модел за икономическо остойностяване, позволяващ надеждна оценка на разходите.

Етап 1: мащабно проучване за идентифициране и оценка на наличните данни във всяка държава членка, които могат да се използват за разработване на модел за изчисляване на разходите.

Резултат: обзорен доклад за наличието и качеството на данните (2017 г.).

Етап 2a: изготвяне на приблизителен модел за икономическо остойностяване, основан на достъпни международни източници на данни (в сътрудничество с Международната организация на труда, Финландия и Сингапур).

Резултат: доклад за разработването на приблизителния модел (2017 г.).

Етап 2б: разработване на прецизен модел за икономическо остойностяване, основан на национални източници на данни.

Резултат: доклад за разработването на прецизния модел (2018 г.).

Проектът включва и провеждане на семинар през 2018 г. за заинтересованите страни, на който ще бъде обсъдено значението на модела за политиката и практиката в областта на БЗР, както и последващи дейности за разпространение и оценка през 2019 г. Инструмент за онагледяване на данните и инфографики ще бъдат разработени с цел улесняване на достъпа до данните и тяхната оценка.

Ползите за бизнеса

Лошата система за безопасност и здраве не само струва на предприятията пари, но и добрата система за БЗР изплаща дивиденти. Предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви.

Изследванията установяват, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.

Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни. Ето само няколко примера за това как добрата система за безопасност и здраве при работа:

 • подобрява производителността на работниците;
 • намалява отсъствията от работа;
 • намалява изплащането на компенсации;
 • съответства на изискванията на подизпълнителите от публичния и частния сектор.

Предприемането на съответни действия може да донесе значителни предимства за вашето предприятие. Научете повече за извършването на подобрения и управлението на рисковете тук .

Икономически стимули

В цяла Европа са въведени схеми за финансово поощряване на организациите, които имат безопасни и здравословни работни места. Те включват:

 • по-ниски застрахователни премии;
 • данъчни облекчения;
 • държавни субсидии и безвъзмездни средства.

Един от примерите е месарският сектор в Германия. Застрахователните премии на участващите предприятия бяха намалени, ако те насърчават безопасността, например като купуват обезопасени ножове или обучават шофьорите за безопасно управление.

Схемата доведе до следните резултати:

 • 1 000 злополуки по-малко се докладват годишно за сектора в Германия;
 • намалението на разходите е възлязла на 40 милиона евро за шест години
 • икономия от 4,81 евро за всяко инвестирано евро.

За застрахователите предлагането на такива схеми може да помогне за намаляване на броя, тежестта и сумите на исковете.

Научете повече з а икономическите стимули и начина, по който могат да бъдат въведени:

Допълнителни ресурси: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety