Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Нещо повече, проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.

EU-OSHA участва в няколко научноизследователски разработки за оценка на тежестта на свързаните с работата заболявания, включително тяхното икономическо въздействие. Разгледайте инструмента за визуализация на данни от Барометъра за БЗР, за да видите въздействието на свързаните с работата смъртни случаи и свързаните с работата заболявания, измерено в „години живот, коригирани с отчитане на уврежданията“ по държави членки и 100 000 души работещо население.

Всеки, от отделните работници до националните здравни системи, губи от пренебрегването на БЗР. А това значи, че всеки може да спечели от по-добри политики и практики.

Държавите с лоши системи за безопасност и здраве при работа използват ценни ресурси, за да се справят с наранявания и заболявания, които могат да бъдат избегнати. Силната национална стратегия води до многобройни ползи, като например следните:

 • подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест;
 • намаляване на разходите за здравни грижи;
 • задържане на по-възрастните работници на работа;
 • насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии;
 • намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството.

Разходи, произтичащи от свързаните с работата злополуки, заболявания и смъртни случаи

Какво е икономическото въздействие на доброто и на лошото управление на БЗР? Много е важно органите, които определят политиката, изследователите и посредниците да разбират отговора на този въпрос, но за това са нужни качествени данни. С оглед на това EU-OSHA се стреми да удовлетвори тази потребност чрез своя двуетапен обзорен проект „Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа“, който има за цел разработване на модел за икономическо остойностяване, позволяващ надеждна оценка на разходите.

Етап 1: мащабно проучване за идентифициране и оценка на наличните данни във всяка държава членка, които могат да се използват за разработване на модел за изчисляване на разходите.

Резултат: обобщаващ доклад Оценка на разходите поради свързани с работата злополуки и здравословни проблеми: анализ на европейски източници на данни (2017).

Етап 2a: да се състави модел за оценка на разходите въз основа на наличните данни от международни източници в сътрудничество с Международната организация на труда, Международната комисия по трудова медицина и институции от Финландия и Сингапур.

Резултат: международно сравнение на разходите за свързани с работата злополуки и заболявания (2017 г.).

Актуалните данни от оценката на ICOH за 2022 г. (данни от 2019 г.) могат да се намерят в инструмента за визуализиране на данни за Барометъра за БЗР. Разгледайте въздействието на свързаните с работата смъртни случаи и свързаните с работата заболявания, измерено в „години живот, коригирани с отчитане на уврежданията“ по държави членки и 100 000 работещо население.

Свързаните с работата увреждания, заболявания и смъртни случаи водят до високи икономически разходи за физическите лица, работодателите, правителствата и обществото. Сред отрицателните последици от лошото управление на БЗР са скъпо струващо ранно пенсиониране, загуба на квалифициран персонал, систематични отсъствия от работа и презентизъм (когато служителите въпреки заболяването си продължават да работят, в резултат на което се увеличава вероятността от грешки), високи разходи за медицински нужди и застрахователни премии. Изчислено е, че 3,9 % от световния БВП и 3,3 % от БВП на ЕС представляват разходи на обществото за свързани с работата увреждания и заболявания (вж. статията за свързаните с работата увреждания и заболявания). Процентните стойности се различават значително за отделните държави, особено за западните и незападните държави, в зависимост от индустриалните характеристики, законодателния контекст и мерките за превенция.

Етап 2б: да се разработи по-прецизен модел за икономическо остойностяване, основан на национални източници на данни.

Резултат:

Уврежданията, заболяванията и смъртните случаи са свързани с различни видове разходи. На първо място са преките разходи, например за здравни грижи. Към това се прибавят разходите, произтичащи от загубата на производителност и намалената продукция. Следва да се отчетат също разходите, свързани с въздействието върху благосъстоянието — т.е. последиците за живота и здравето на хората — което може да бъде измерено количествено и добавено в оценката на тежестта. Тези елементи се съдържат във всеки случай на свързано с работата увреждане или заболяване, а при събирането на разходите за всички случаи се получава приблизителна оценка на общата свързана с работата тежест от увреждания и заболявания. Този подход на изготвяне на оценка — а именно, събиране на различните посочени по-горе разходи, за да се получи приблизителна оценка на общите разходи — често се определя като подход „от долу нагоре“.

Може да се приложи и подход „от горе надолу“: прави се оценка на общите разходи, като се изчислява общата тежест на уврежданията и заболяванията, след което се изчислява частта от общата сума, причинена от професионални фактори. След това може да се изчислят разходите, свързани с тежестта от професионалните увреждания и заболявания. Често разходите се представят чрез съществуващи показатели за здраве, например „години живот, коригирани с нетрудоспособността“ (DALY).

В настоящия проект двата подхода са използвани по следния начин:

 • „модел от долу нагоре“, отчитащ преките разходи, непреките разходи и нематериалните разходи (последиците за качеството на живот и здравето);
 •  „модел от горе надолу“ въз основа на паричната стойност на свързаните с работата DALY.

При събирането на данни за двата модела 2015 беше използвана като референтна година за целите на съпоставките между страните и подходите.

 Slideshare презентация относно моделите за оценка на разходите, свързани с БЗР

Ползите за бизнеса

Лошата система за безопасност и здраве не само струва на предприятията пари, но и добрата система за БЗР изплаща дивиденти. Предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви.

Изследванията установяват, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.

Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни. Ето само няколко примера за това как добрата система за безопасност и здраве при работа:

 • подобрява производителността на работниците;
 • намалява отсъствията от работа;
 • намалява изплащането на компенсации;
 • съответства на изискванията на подизпълнителите от публичния и частния сектор.

Предприемането на съответни действия може да донесе значителни предимства за вашето предприятие. Научете повече за извършването на подобрения и управлението на рисковете тук .

Икономически стимули

В цяла Европа са въведени схеми за финансово поощряване на организациите, които имат безопасни и здравословни работни места. Те включват:

 • по-ниски застрахователни премии;
 • данъчни облекчения;
 • държавни субсидии и безвъзмездни средства.

Един от примерите е месарският сектор в Германия. Застрахователните премии на участващите предприятия бяха намалени, ако те насърчават безопасността, например като купуват обезопасени ножове или обучават шофьорите за безопасно управление.

Схемата доведе до следните резултати:

 • 1 000 злополуки по-малко се докладват годишно за сектора в Германия;
 • намалението на разходите е възлязла на 40 милиона евро за шест години
 • икономия от 4,81 евро за всяко инвестирано евро.

За застрахователите предлагането на такива схеми може да помогне за намаляване на броя, тежестта и сумите на исковете.

Научете повече з а икономическите стимули и начина, по който могат да бъдат въведени: