Стойността на безопасността и здравето при работа и разходите за обществото поради свързани с работата увреждания и заболявания.

Keywords:

Докладът представя констатациите от втория етап на проекта на EU-OSHA за оценка на разходите за професионални увреждания, заболявания и смъртни случаи на европейско равнище. Разработени са два подхода за оценка на разходите: подход отдолу-нагоре, основан на конкретните компоненти на разходите — преки, непреки и нематериални разходи, и подход отгоре-надолу, основан на данни на международно равнище за икономическата тежест от увреждания и заболявания.

Представена е оценка на разходите за пет държави — Финландия, Германия, Нидерландия, Италия и Полша — за които са налични достатъчно данни и които са представителни за различните географски условия, индустрии и социални системи в Европа. Сравнени са резултатите от различните модели, разгледани са силните и слабите страни и е направен анализ на последиците за създателите на политики.

Изтегляне in: en