Научни изследвания в областта на психосоциалните рискове и психичното здраве

© fizkes - stock.adobe.com

Стъпвайки върху предишните си дейности в областта на психосоциалните рискове, като се имат предвид и сходните проекти в областта на цифровизацията и мускулно-скелетните смущения EU-OSHA провежда изследователски проект (2022—2025 г.) за набиране на надеждна задълбочена информация относно свързаните с работата психосоциални рискове и психичното здраве на работното място за целите на политиката, превенцията, повишаването на осведомеността и практиката. Той е свързан и с успоредна дейност в сектора на здравеопазването и социалните грижи.

Изследването е част от кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места 2026-2028“, която е насочена към психичното здраве и психосоциалните рискове на работното място в „нови и пренебрегвани професионални групи, сектори и области“.

Работата също така подкрепя действията на Европейската комисия за всеобхватен подход към психичното здраве.

 

Целите на дейността са:

  • с помощта на наличните изследвания и на нови данни да се подобри разбирането на факторите, причиняващи психосоциалните рискове и ефикасните превантивни практики в различните сектори, професии и групи;
  • определяне на успешни инициативи за предотвратяване и управление на свързаните с работата психосоциални рискове и насърчаване на психичното здраве на работното място сред широка аудитория.
  • подобряване на знанията и насърчаване на обсъждането на политиката и превантивните мерки на национално равнище сред авторите на политики и специалистите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Изследователските задачи включват преглед на литературата, събиране и анализиране на данни, идентифициране на най-добри практики, проучвания на конкретни случаи, практически инструменти и материали за повишаване на осведомеността.

 

Проектът включва следните области на изследване:

 

Факти и цифри за психосоциалните рискове, свързани с работата

Нуждаем се от информация за разпространението и разходите във връзка със свързаните с работата психосоциални рискове в Европа, за да подпомогнем създателите на политики на европейско и национално равнище да насочат по-добре своите инструменти и действия. Тази изследователска област включва резултатите от проучването "EU Flash Eurobarometer - проучването OSH Pulse 2022 и ESENER. Отделните изследвания събират и анализират данни от подходящи и надеждни официални източници, за да се подобри разбирането за разпространението и основните причини за свързаните с работата психосоциални рискове. 

 

Политика и практика за управление на психосоциалните рискове, свързани с работата

В тази изследователска област се разглежда как различните държави членки подхождат към превенцията на психосоциалните рискове, свързани с работата, като се описват действията, предприети от избрани държави членки, и се определят факторите за успех и предизвикателствата. 

 

Сектори и разнообразие / уязвими групи 

Свързаните с работата психосоциални рискове пораждат особена загриженост в някои професии. Те получават по-малко внимание сред някои групи работници, които може да са изправени пред специфични проблеми.  Научните изследвания в тази област разглеждат как психосоциалните рискове оказват въздействие върху определени сектори и професии и свързаните с тях практики за превенция. Това включва работниците с нисък социално-икономически статус и секторите на строителството и селското стопанство. 

 

Психосоциални рискове и здраве

Психосоциалните рискове произтичат от лошото планиране, организация и управление на работата, както и от лошия социален контекст на работата, и могат да доведат до отрицателни психологически, физически и социални резултати. Изследванията в тази област обхващат подобряване на познанията за психосоциалните рискове и здравето.

 

Насилие и тормоз

Научните изследвания в тази област обхващат насилието от страна на трети страни от пациенти, клиенти и други граждани, малтретирането и тормоза на работното място и връзките между безопасността и здравето при работа и домашното насилие. 

 

Завръщане на работа и подпомагане на работник с психично заболяване 

Изследванията в тази област предоставят добри практики за подпомагане на лица със свързано или несвързано с работата психично заболяване да останат на работа или успешно завръщане на работа след отсъствие по болест.

 

Насоки и инструменти

Тази област предоставя ресурси за управление на психосоциалните рискове.