Национално законодателство в областта на безопасността и здравето при работа

National legislation on safety and health at work

Европейските директиви определят минимални стандарти за безопасност и здраве на работното място. Директивите на ЕС се прилагат посредством национални законодателни актове на държавите членки.

Държавите членки могат да приемат по-строги правила за защита на работниците, но тяхното законодателство трябва да отговаря на минималните стандарти. В резултат на това националното законодателство на отделните европейски държави в областта на безопасността и здравето се различава.

Списък на националните мерки за изпълнение може да се намери в края на резюмето на всяка директива в раздела Европейски директиви на уебсайта на EU-OSHA. Например в долната част на страницата за Рамковата директива за БЗР ще намерите връзка към уебсайта EUR-Lex, съдържащ информация за националните законодателни актове за изпълнение на тази директива.

Европейската комисия извърши оценка на практическото прилагане на директивите на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) в държавите — членки на ЕС (2015 г.), която също е обобщена в кратък синтезиран доклад.

Повече информация за националното законодателство в областта на безопасността и здравето при работа можете да намерите и в статиите в уебсайта „OSHwiki“, посветени на националните системи.

За по-подробна информация за националното законодателство можете да се свържете със съответната фокусна точка на EU-OSHA в държавата членка, от която се интересувате.