Мониторинг и подобряване на безопасността и здравето при работа във веригите за доставки чрез рамки за оценка на устойчивостта

Keywords:

Необходимостта от устойчивост променя стопанската дейност, особено в рамките на веригите на доставки. В настоящия документ се разглежда как безопасността и здравето при работа (БЗР) във веригите на доставки могат да бъдат оценени и подобрени с помощта на рамки за оценка на устойчивостта.

В него се прави преглед на факторите, които оказват въздействие върху БЗР във веригите за доставки, и на потенциала на инструментите и методите, използвани за оценка на устойчивостта и на резултатите в областта на БЗР. Препоръките за създателите на политики, купуващите дружества, секторните инициативи и клиентите/крайните потребители подчертават необходимостта от хармонизиране на критериите за БЗР в рамките за оценка на устойчивостта.

Изтегляне in: en