Пътна карта за канцерогените

Предприемане на действия срещу свързания с работата рак

Счита се, че ракът е основната причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС. Ясно е, че може да се направи повече за намаляване на броя на случаите на ракови заболявания, свързани с работната среда, и затова на 25 май 2016 г. шест европейски организации подписаха спогодба, задължаваща ги да предприемат доброволна схема за повишаване на осведомеността относно рисковете, възникващи в резултат на експозиции на канцерогени на работното място, и обмен на добри практики.

Партньорите са, както следва:

Спогодбата беше подновена на 28 ноември 2019 г. и беше подписана от финландското министерство на социалните въпроси и здравеопазването и германското федерално министерство на труда и социалните въпроси, които благодариха на Австрия и Нидерландия за всеотдайността им. Спогодбата беше подписана и четиримата европейски партньори (Европейската комисия, EU-OSHA, Европейската конфедерация на профсъюзите и Business Europe).

Страните по спогодбата изготвиха пътна карта за схемата. Приканват се да участват държавите членки, социалните партньори, предприятията, научноизследователските организации и други организации в цяла Европа (и дори извън нея).

Прочетете новата спогодба, за да разберете какви са конкретни ангажименти, поети от партньорите.

Укрепване на превенцията в предприятията

Някои от дейностите, които следва да бъдат развити и осъществени в рамките на схемата, са:

  • предоставяне на работодателите на информация за граничните стойности и повишаване на осведомеността на работодателите и работниците относно рисковете от експозиция на канцерогени, по-специално в малките и средните предприятия (МСП)
  • предоставяне на работодателите на информация за методи на оценка на риска и възможни мерки за управление на риска
  • въздействие върху поведението и културата на работното място
  • събиране, описване и осигуряване на достъп до определен брой специфични, икономически ефективни добри практики, осъществими в МСП, по отношение на конкретни канцерогенни вещества
  • държавите членки и организациите се приканват да предложат поемането на функцията на наставници или партньори с водеща роля в конкретна част от схемата за действие, например във връзка със специфична група канцерогени или в даден сектор

Схемата ще бъде по всяка вероятност от полза по-специално за по-малките предприятия с ограничен опит в добрите практики. Изразява се също така надежда, че по-голямата осведоменост ще доведе до иновации в производствения процес, в резултат на които канцерогенните вещества ще бъдат заменени с по-безопасни алтернативи.

Участие в пътната карта

Шестте организации апелират към всички да предприемат мерки, да прилагат добри практики и да повишават осведомеността за предотвратяване на експозицията на канцерогени.

Концепцията за добри практики следва да се тълкува широко: всички инициативи, които помагат на работниците и работодателите за защита срещу канцерогенни вещества при работа. Примерите включват: техническа оценка, дейности за повишаване на осведомеността, инструменти за оценка на риска, подходи на секторно равнище, мерки за култура на превенцията, сътрудничество между предприятия, сътрудничество между държави членки, научноизследователски институти или икономически сектори и пр.

Организациите се приканват да обявят своите (планирани) инициативи и/или готовността си за сътрудничество с други партньори като част от пътната карта.

За да заявите своята инициатива, посетете http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Пътят напред

ЕU-OSHA съдейства за популяризиране на схемата и ще помага на партньорите да организират ежегодна проява за повишаване на осведомеността и оценка на напредъка. Освен това кампанията на ЕU-OSHA „Здравословни работни места“ през 2018–19 г. е посветена на опасните вещества във връзка с пътната карта и нейните цели.

Схемата определя програма от действия, в която ще вземат участие различни председателствата на Съвета на ЕС, като началото ѝ съвпадна с председателството на Нидерландия през 2016 г.

Допълнителна информация

Вижте пътната карта за пълни подробности за планираните съвместни усилия за намаляване на раковите заболявания, свързани с работната среда.

В ОSHwiki се публикуват статии по следните теми:

Годишно събитие на EU-OSHA във връзка с пътната карта — A+A 18 октомври 2017 г. — Онлайн резюме на семинара

Протокол от конференцията на финландското председателство на ЕС, 27—28 ноември 2019 г.

Протокол от конференцията за борба срещу свързаните с работата ракови заболявания в Амстердам, 23—25 май 2016 г.