Пътна карта за канцерогените

Предприемане на действия срещу свързания с работата рак

Счита се, че ракът е основната причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС. Ясно е, че може да се направи повече за намаляване на броя на случаите на ракови заболявания, свързани с работната среда, и затова на 25 май 2016 г. шест европейски организации подписаха спогодба, задължаваща ги да предприемат доброволна схема за повишаване на осведомеността относно рисковете, възникващи в резултат на експозиции на канцерогени на работното място, и обмен на добри практики.

Партньорите са:

Спогодбата беше подновена на 28 ноември 2019 г. и беше подписана от финландското Министерство на социалните въпроси и здравеопазването и германското Федерално министерство на труда и социалните въпроси, които благодариха на Австрия и Нидерландия за всеотдайността им, както и на четиримата европейски партньори (Европейската комисия, EU-OSHA, Европейската конфедерация на профсъюзите и Business Europe).

По време на конференцията на германското председателство „НЕ на рака на работното място“ на 9 и 10 ноември 2020 г., организирана от германското Федерално министерство на труда и социалните въпроси (BMAS) и Федералния институт за безопасност и здраве при работа (BAuA), партньорите в проекта за пътна карта представиха нова стратегия за периода 2020—2024 г.

Стратегия за периода 2020—2024 г.

За периода от 2020 до 2024 г. са определени следните четири цели:

  • да се повиши осведомеността на предприятията и работниците относно рисковете от експозиция на канцерогенни вещества и относно необходимостта от превантивни действия в Европа;
  • да се осигури помощ на предприятията и работниците за предотвратяване на експозицията на канцерогени на работното място и за намаляване на ефектите им върху работната сила;
  • да се мобилизират заинтересованите лица и да се разшири участието на съответните страни с цел увеличаване на усилията в Европа;
  • да се насочат усилия към иновациите, за да се преодолее дистанцията между резултатите от изследванията и нуждите на бизнеса.

Участие в пътната карта

От 2021 г. партньорите в проекта за пътната карта ще участват в няколко дейности за увеличаване на въздействието — всичките, насочени към предотвратяване на експозицията на работниците на канцерогени. Всички тези т.нар. „предизвикателства“ ще допринесат за постигането на четирите основни цели. Предизвикателствата се ръководят и изпълняват от малки екипи на партньорите в проекта за пътна карта. Същевременно, за да успеят, те се нуждаят от приноса на други. В допълнение към осемте партньори, посочени по-горе, няколко държави ще обединят дейностите си. Организациите от цяла Европа също се приканват да се включат в едно или повече от тези предизвикателства и да помогнат за изпълнението им.

За да представите инициатива, посетете https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Пътят напред

ЕU-OSHA съдейства за насърчаване на схемата и ще помага на партньорите да организират прояви за повишаване на осведомеността и оценка на напредъка. Схемата определя програма от действия, в които ще участват различни председателства на Съвета на ЕС. EU-OSHA ще съдейства за организирането и насърчаването на подобни прояви и дейности от пътната карта.

Допълнителна информация

За пълни подробности относно планираните съвместни усилия за намаляване на раковите заболявания, свързани с работната среда, вижте пътната карта.

В ОSHwiki са публикувани статии по следните теми:

Посетете нашия уебсайт за Проучване на EU-OSHA сред работниците относно рисковите фактори за ракови заболявания

Протокол от Конференцията на германското председателство на ЕС, 9—10 ноември 2020 г. и резюме от конференцията

Протокол от Конференцията на финландското председателство на ЕС, 27—28 ноември 2019 г.

Годишно събитие на EU-OSHA във връзка с пътната карта — A+A 18 октомври 2017 г. — онлайн резюме на семинара

Протокол от Конференцията за борба срещу свързания с работата рак в Амстердам, 23—25 май 2016 г.

Eвропейски план за борба с рака