Речник на термините

Химични термини

Вещество

„Вещество“ е химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва и добавки, необходими за стабилизация на продуктите, и примеси, възникнали при използвания производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде отделен (по физичен начин), без това да повлияе на стабилността на веществото или да промени неговия състав; Химичен елемент или химично съединение от два или повече химични елемента.

Газ

Газ означава вещество, което:
i) при 50 ºC има парно налягане по-високо от 300 kPa (абсолютна стойност); или
ii) е напълно газообразно при 20 ºC при стандартно налягане от 101,3 kPa;

Генерирани вещества — генерирани замърсители на въздуха

Веществата и замърсителите на въздуха могат да бъдат получени в резултат на процеси на работното място, напр. горивни процеси, при които се отделят пари, изгорели газове и дим, както и процеси на смилане и рязане, свързани с отделяне на прах. Генерираните вещества и замърсители на въздуха могат да бъдат опасни.

Генерирани замърсители на въздуха — вж.: Генерирани вещества
Опасно вещество - see ‘Dangerous substance’

"Опасни химични вещества и смеси" са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

Класификацията на опасните вещества се основава на категории, определени в Директивата CLP. Тези категории включват физически опасности (избухливи, запалими, нестабилни и пр. вещества), опасности за здравето (всички аспекти на краткосрочно и дългосрочно увреждане на здравето) и опасности за околната среда (опасности за водната среда и пр.). Често термините „опасни вещества“ и „рискови вещества“ се използват като синоними. Няма ясно изразена разлика и е въпрос на езикови предпочитания.

Опасно вещество/вредно вещество

Класификацията на опасни вещества се основава на категории, определени в Директивата CLP. Тези категории включват физически опасности (избухливи, запалими, нестабилни и пр. вещества), опасности за здравето (всички аспекти на краткосрочно и дългосрочно увреждане на здравето) и опасности за околната среда (водна среда и пр.).

Пари

Терминът „пари“ се отнася по-специално за фини твърди или втечнени частици, суспендирани във въздуха, често отделяни поради летливост от стопени вещества (напр. при заварки или от стопен каучук).

Получени при процеси

Получени при процеси замърсители на работната среда могат да се отделят като емисии от всеки вид процеси, водещи до различни експозиции на на хората на работните места, такива процеси са например горивни процеси, процеси, които разрушават физически или химически изходния материал или го променят по друг начин.

Прах

Твърди частици от вещество или смес, суспендирани в газ (най-често въздуха).

Смес

„Смес“ означава смес или разтвор, съставен от две или повече химични вещества.

Съединение

Химично съединение, състоящо се от два или повече химични елемента.

Твърдо тяло

Твърдо/твърда е вещество или смес, което/която не съответства на определенията за течност или газ (CLP).

Твърдото тяло е агрегатно състояние на материята. То се характеризира със структурна ригидност и съпротивление срещу изменение на формата или обема.

Течност

Течност означава вещество или смес, което/която:
i) при 50 ºC има парно налягане от не повече от 300 kPa (3 бара);
ii) не е напълно газообразно при 20 ºC и при стандартно налягане от 101,3 kPa; и
iii) което/която има точка на топене или начална точка на топене при 20 ºC или по-малко при стандартно налягане от 101,3 kPa.

Химикал

Обичайно използвано наименование за химични елементи, химични съединения и смеси от съединения и/или елементи.

Химичен агент

Терминът се използва в основното законодателство в областта на БЗР:
"Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е целенасочено произведено и дали е пуснато на пазара

Химически продукт

Продукт, състоящ се едно или повече химични вещества или съединения. Функцията му е до голяма степен определена от неговия химически състав.
Типични примери са лепила, бои, мастила, дезинфектанти, биоциди, пластификатори, силикон, фойерверки, смазочни масла и пр.

Химическо изделие

Обект, на който при производството му се придават специална форма, повърхност или дизайн, като последните определят и неговите функции в по-голяма степен, отколкото химичния му състав.

Типични примери са автомобилни гуми, пластмасови мебели, електронни устройства, текстил от химически влакна, кабели.

Health and Safety

Вдишване

Засмукване на въздух в дихателните пътища и белите дробове

Дразнители, Кожа

Дразнене на кожата означава причиняване на обратимо увреждане на кожата след прилагане на изпитваното вещество в течение на не повече от 4 часа.

Експозиция

Експозиция означава, че дадено вещество е налично в околната среда на работника и може да бъде вдишано или да проникне чрез допир с кожата (също и с очите, ушите), или чрез поглъщане.

Контакт на организма с химичен, радиологичен или физичен агент. Експозицията се определя количествено като количество от агента на контактната/обменната граница с организма (например кожа, бели дробове, тънки черва), което е достъпно за абсорбция/проникване.

Запалими

Съгласно CLP се прави разлика между запалими газове, аерозоли, течности и твърди тела, като се прилагат различни критерии. Според опростеното определение всички вещества, които могат да се запалят и да горят или които поддържат запалването или горенето на други материали, се класифицират като запалими.

Избухливи

Избухливото/Експлозивното вещество или смес е твърдо или течно вещество или смес от вещества, които сами по себе си са способни чрез химична реакция да образуват газ при такава температура, налягане и скорост, че да причинят вреда на обкръжаващата среда.

Канцероген

Канцероген означава химично вещество или смес от вещества, които причиняват рак или водят до увеличаване на заболеваемостта.

Мутаген

Мутацията се определя като постоянна промяна в количеството или структурата на генетичния материал в дадена клетка. Терминът „мутация“ се прилага както за наследствени генетични изменения, които могат да се проявят на фенотипно ниво, така и към основните модификации на ДНК, когато такива са известни (включително и специфични изменения на базови двойки и хромозомни транслокации).

Опасност

Опасност е всичко, което има потенциал да причини вреда. Опасностите могат да засегнат хора, имущество, процеси; могат да причинят аварии и влошаване на здравето, загуба на продукция, повреда на машини и др.

Поглъщане

Поемане на храна, лекарства, течности или други вещества в тялото през устата.

Риск

Професионалният риск се отнася до вероятността и тежестта от възникване на нараняване или заболяване в резултат на излагане на опасност.

Сенсибилизатори

Респираторен сенсибилизатор означава вещество, което води до висока чувствителност на дихателните пътища, поради вдишване на веществото.

Кожен сенсибилизатор означава вещество, което води до алергична реакция след контакт с кожата

Сенсибилизиращи

Респираторен сенсибилизатор означава вещество, което води до висока чувствителност на дихателните пътища, поради вдишване на веществото.

Кожен сенсибилизатор означава вещество, което води до алергична реакция след контакт с кожата

Токсичен (остро)

От правна гледна точка даден химикал (вещество, смес) е остро токсичен, ако отговаря на следните критерии съгласно CLP:
Острата токсичност означава онези вредни ефекти, които възникват след приемане през устата или кожата на еднократна доза вещество или смес, или на многократни дози в течение на 24 часа, или при експозиция при вдишване в течение на 4 часа.

Съгласно CLP се прави разлика между орална, дермална и инхалационна токсичност.

Токсични (други)

Експозицията на опасни вещества може да доведе до специфични органни увреждания. Съгласно CLP се прави разлика между органни увреждания, специфични за даден орган, дължащи се на еднократна експозиция или на повтарящи се експозиции.

Токсичност за репродукцията

Токсичността за репродукцията включва вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност на мъжете и жените, както и токсичност за развитие на потомството.

Legislation

CAD

Вж.: Директива за химичните агенти

CMD

Вж. Директива за канцерогените и мутагените

REACH

Вж.: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

Глобална хармонизирана система
Гранични стойности на професионална експозиция

Директива 2009/161/ЕС — индикативни гранични стойности на професионална експозиция

ГСПЕ

Вж.: Гранични стойности на професионална експозиция

ГХС

Вж.: Глобална хармонизирана система

Директива за канцерогените и мутагените

Директива 2004/37/ЕО (Директива за канцерогените и мутагените, CMD)  
от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

Директива за химичните агенти

Директива 98/24/EO (Директива за химичните агенти, CAD)
от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ИЛБ

Вж.: Информационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност

Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Регламентът REACH

Класифициране, етикетиране и опаковане плюс съкращението CLP

Регламент (EО) № 1272/2008 (Регламент CLP)
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали

Measures and Procedures

Замяна

Замяна на опасно вещество или химически продукт или процес, при който се получават опасни вещества, с по-малко опасни такива.

Измерване на замърсители на въздуха

Измерване на концентрацията на замърсители на въздуха на работното място. Такива измервания могат да се използват за измерване на експозицията на работниците или за изследване на концентрацията на замърсители на въздуха на работното място, напр. течове, идентифициране на източниците, излъчващи замърсители на въздуха, и оценка на ефективността на локални изпускания във въздуха като основа за вземане на решения относно мерките, които следва да бъдат предприети. В зависимост от това кое вещество трябва да бъде измерено, съществуват различни видове измервателни уреди.

Информационни листове за безопасност (ИЛБ)

ИЛБ съдържа информация за свойствата на даден химичен продукт и за опасностите от него, както и инструкции за боравенето, изхвърлянето и транспортирането, оказването на първа помощ, пожарогасенето и мерките за безопасност с цел намаляване на експозицията. Информацията в ИЛБ е необходима, за да се разберат рисковете и да се знае как да се работи безопасно с химическия продукт.

Лични предпазни средства плюс акронима ЛПС

ЛПС означава:

а) оборудване, проектирано и произведено за носене или използване от едно лице за защита срещу един или повече рискове за здравето или безопасността на това лице;

б) взаимозаменяеми компоненти за оборудването, посочено в буква а), които са съществени за неговата защитна функция;

в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от едно лице, които са проектирани да свързват това оборудване с външно устройство или с надеждна точка на закрепване, които не са проектирани да бъдат постоянно закрепени и не налагат дейности по закрепване преди употреба

Мерки за контрол — вж.: Мерки

Всички мерки, които имат за цел да се намали отделянето на опасни вещества и рискът от експозиция.

Мерки — Мерки за контрол

Всички мерки, имащи за цел повишаване на безопасността и опазване на здравето. Мерките могат да намалят генерирането на опасни вещества или да намалят риска от експозиция.

Организационни мерки

Всички мерки, имащи за цел намаляване на експозицията на опасни вещества чрез организационни средства (напр. намаляване на броя на работниците, пребиваващи в зоните, изложени на вредни въздействия)

Оценка на риска

Целта на оценката на професионалните рискове е защита на здравето и безопасността на работниците и служителите. Оценката на риска включва идентифициране на рисковете, оценка на степента на сериозност и вземане на решение дали е необходимо да се предприемат действия за намаляване на риска.
Съгласно законите за опазване на здравето и безопасността, всички работодатели трябва да извършват редовна оценка на риска.

Пиктограми за опасност

Пиктограма за опасност означава графична композиция, която включва символ и други графични елементи, като рамка, шаблон или цвят като фон, предназначена да предаде специфична информация за съответната опасност;

Предупреждение за опасност

Предупреждение за опасност означава фраза, определена за клас и категория на опасност, която описва естеството на опасностите, свързани с опасното вещество или смес, включително, когато е уместно, степента на опасност;

Технически мерки

Всички мерки, имащи за цел намаляване на експозицията на опасни вещества чрез използване на техническо оборудване