Идентифициране на влошено здраве чрез наблюдение на здравето

Специфични неблагоприятни експозиции на работното място и свързаните с тях последици за здравето могат да бъдат идентифицирани и наблюдавани посредством наблюдение и скрининг на професионалното здравечрез използване на:

  • медицински проверки, съобразени с експозициите и условията на работното място;
  • биологични тестове (включително бионаблюдение) за специфични показатели на риска.

Програми за наблюдение на здравето следва да се създават само ако подобряват защитата и предотвратяването на рисковете и отговарят на четири критерия: необходимост, целесъобразност, научна обосновка и ефективност. Тези програми обикновено се организират от службите по трудова медицина. Международният комитет за Етичния кодекс по трудово здравеопазване определя етични критерии за наблюдение на здравето.

Някои европейски директиви и национални законодателни актове определят съдържанието и методологията на наблюдението на здравето по отношение на специфични фактори. Необходимо е съхраняване на записите, а работниците трябва да бъдат информирани за резултатите. Въпреки това, тъй като тази информация е поверителна, работодателят бива уведомен само за пригодността на работниците за работа и за мерките, които следва да се предприемат на работното място.

Изискванията за предоставяне на данни от мониторинг и наблюдение на здравето и специфичните правила за съхраняване на записите също са определени в директивите. Например Директивата относно канцерогените и мутагените уточнява, че записите трябва да се съхраняват в продължение на 40 години.