Речник на термините

За по-подробна информация относно източниците и определенията на термините в речника за цифровизация, разгледайте този файл.

А

Автоматизация

Използване на системи или технически процедури, позволяващи на дадено устройство или система да изпълнява (частично или изцяло) функция, която преди това е била, или е възможно да бъде, изпълнявана (частично или изцяло) от човек.

Адитивно производство

При адитивното производство се използват данни, софтуер за компютърно проектиране (CAD) или скенери за D предмети, за да се инструктира хардуерът да нанася материала, слой след слой, в прецизни геометрични форми. Както подсказва името му, при адитивното производство се добавят слоеве материал за създаване на предмет. Въпреки че термините „триизмерен печат“ и
„бърза разработка на прототипи“ понякога се използват за означаване на адитивното производство, тези процеси всъщност са негови подвидове.

Алгоритмична прозрачност

Алгоритмичната прозрачност е принципът, че факторите, които влияят върху функционирането на алгоритмите и резултатите, които генерират, трябва да бъдат видими, или прозрачни, за работодателите, създателите на политики и работещите, които използват, управляват и са засегнати от системите, които използват тези алгоритми. Участието на представители на персонала е от съществено значение за изграждането на доверие на работниците в системите.

Алгоритмична прозрачност

Алгоритмичната прозрачност е принципът, че факторите, които влияят върху функционирането на алгоритмите и резултатите, които генерират, трябва да бъдат видими, или прозрачни, за работодателите, създателите на политики и работещите, които използват, управляват и са засегнати от системите, които използват тези алгоритми. Участието на представители на персонала е от съществено значение за изграждането на доверие на работниците в системите.

Алгоритмично управление

Система за управление на работниците, при която се използват опростени (т.е. без „интелигентност“) алгоритми и цифрови технологии (напр. устройства за наблюдение на работници, компютри или софтуер за разпознаване на лица) за управление на работниците по автоматизиран или полуавтоматизиран начин. То предоставя средства за автоматизиране на голям брой задачи за управление на работниците (напр. съставяне на графици, съставяне на смени и наблюдение на работниците чрез преносими устройства). Базираното на изкуствен интелект управление на работниците включва симулация на интелигентност, необходима за справяне с несигурността (напр. представяне на различни резултати въз основа на промените в околната среда), докато алгоритмичното управление е детерминистично по естество (т.е. винаги представя един и същ резултат при едни и същи входни данни).

Алгоритъм

Изрично дефиниран набор от инструкции, описващи как компютър или човек може да извърши действие, задача или процедура или да разреши проблем.

Анализ на данни

Процес на извличане на информация и знания от данни с помощта на статистически или други техники и инструменти .

Анализ на хора или работна сила

Приложение на базирано на изкуствения интелект управление на работниците, използвано за подпомагане на вземането на решения относно различните аспекти на управлението на човешките ресурси. При него се използват цифрови инструменти и данни за измерване, докладване и разбиране на представянето на служителите.

Антропоморфизъм

Приписването на човешки черти, емоции или намерения на нечовешки същества (напр. роботи).

Б

Базирано на изкуствения интелект управление на работниците

Отнася се до система за управление на работниците, която събира данни, често в реално време, за работното място, работниците и работата, която те вършат, които след това се подават на базиран на изкуствения интелект модел, който взема автоматизирани или полуавтоматизирани решения или предоставя информация на оправомощените лица по въпроси, свързани с управлението на работниците.

Безпилотна летателна система (UAS)

UAS са „съставени от корпуса на превозното средство и захранването, сензори на превозното средство, дистанционен оператор, бордови компютър и задействащи механизми на превозното средство. Сензорите събират информация за околната среда на превозното средство, а задействащите механизми предизвикват движението му. Операторът може да получава информация, като гледа директно към превозното средство (летящо в „зрителното поле“) или като гледа видео, предавано от превозното средство (полет чрез „изглед от първо лице“)“.

В

Взаимодействие човек-робот

Взаимодействието човек-робот е изследване на взаимодействията между хора (потребители) и роботи. Взаимодействието човек-робот е мултидисциплинарно с приноси от областите на взаимодействието човек-компютър, изкуствения интелект, роботиката, разпознаването на реч и социалните науки (психология, когнитивна наука, антропология и човешки фактори).

Виртуална реалност (VR) и разширена реалност (AR)

VR е компютърно генериран сценарий, който симулира преживяване от реалния свят, докато AR съчетава преживявания от реалния свят с генерирано от компютър съдържание. AR може да се определи като „потапяща“ технология, размиваща границите между реалността и виртуалния свят, която подобрява взаимодействието на потребителя с околната среда. На практика потребителите на AR насочват своите устройства (смартфони, преносими устройства и т.н.) към конкретно изображение, което се заснема и обработва за създаване на проекции (D или D), с които потребителят може да взаимодейства.

Високопроизводител- на роботика

Терминът „високопроизводителна роботика“ се отнася до проектирането, производството и използването на машини, които могат да изпълняват трудни и сложни задачи, като се използва ИИ за взаимодействие с реалния свят наоколо.

Г

Големи данни

Набори от данни, характеризиращи се с обем (голям размер), скорост (постоянно нарастваща) и разнообразие (структурирана и неструктурирана форма, като например текстове), които често се използват от машини с изкуствен интелект.

Д

Деквалификация

Загуба на умения и знания, необходими за извършване на дадена работа, вследствие на автоматизация.

Дистанционна работа

Дистанционна работа е всеки вид режим за работа от дома или, по- общо, извън помещения на работодателя или в определено местоположение. В този контекст акцентът е поставен върху дистанционната работа, осъществявана чрез цифрови технологии (напр. персонални компютри, смартфони, лаптопи, софтуерни пакети и интернет).

Доверие

Доверието може да се дефинира като нагласата, че агент [технология за автоматизация, т.е. високопроизводителна роботика] ще помогне за постигане на целта на индивида в ситуация, характеризираща се с несигурност и уязвимост.

Дълбинно обучение

Клон на машинното обучение, който използва (изкуствени) невронни мрежи, за да имитира човешки мозък и да подобри възможностите за обучение на изкуствения интелект.

Е

Екзоскелети

Екзоскелетите са преносими устройства, които променят вътрешните или външните сили, действащи върху организма, и по този начин подобряват или поддържат силата на потребителя. За работниците, носещи професионални екзоскелети (както активни, така и пасивни), могат да бъдат идентифицирани няколко рискови сценария, свързани с продължителната им употреба.

И

Игровизация

Игровизацията се отнася до използването на идеи и концепции от игри, като например награди за постигане на междинни цели, в работната среда и работните процеси, за да стимулира работника за извършване на действия, желани от работодателя, за подобряване на ефективността и производителността. Тя може да насърчи сътрудничеството и взаимодействието между екипите, да намали стреса и да увеличи удовлетворението на служителите на работното място.

Изкуствен интелект (ИИ)

Изкуственият интелект е свързан със системи, които демонстрират интелигентно поведение, като анализират средата и предприемат действия — с известна степен на автономност — за постигане на конкретни цели. Системите, базирани на изкуствен интелект, могат да бъдат изцяло базирани на софтуер, като извършват действия във виртуалния свят (напр. гласови асистенти, софтуер за анализ на изображения, търсачки, системи за разпознаване на реч и лица), или изкуственият интелект може да бъде вграден в хардуерни устройства (напр. високопроизводителни роботи, автономни автомобили, дронове или приложения за интернет на предметите).

Изчисления в облак

Изчисленията в облак представляват налични при поискване услуги, хоствани в облачна среда (напр. съхранение на данни, изчислителна мощност), които се предоставят на потребителите през интернет.

Интелигентни лични предпазни средства (ЛПС)

Интелигентните ЛПС са последното ниво на защита, което се използва срещу опасности за работниците, и се използват, когато опасностите не могат да бъдат отстранени или рисковете от тях не могат да бъдат намалени допълнително чрез колективни или организационни мерки, инженерни решения или практики за поддръжка — те съчетават традиционни облекла с интелигентни части, например сензори, детектори, модули за пренос на данни, батерии, кабели.

Интернет на предметите

Интернет на предметите е кибер-физическа система, в която събраната информация се подава чрез интернет към компютри с цел събиране на данни за производствени и работни процеси и анализ на тези данни с безпрецедентна детайлност. Това води до създаването от хората на „общ свят“, в който всички устройства … ще бъдат изцяло свързани в мрежа.“ Интернет на предметите променя взаимодействието ни с физическия свят чрез устройства, свързани помежду си в платформа (напр. облак) и изпълняващи функции адаптивно въз основа на входни данни и програмиране.

К

Камери за наблюдение на дейности

Има два вида камери: основни системи, които записват само сигнали, които могат да бъдат съхранявани и/или активно наблюдавани; и интелигентни системи, които използват алгоритми за интерпретиране на данни, свързани с околната среда и/или с поведението, например.

Киберсигурност

Защита на компютърни системи и мрежи срещу разкриване на информация и кражба или повреда на техния хардуер, софтуер или електронни данни, както и срещу прекъсване или пренасочване на услугите, които предоставят.

Кинематика

Клон от физиката, разработен в класическата механика, който описва геометрично възможното движение на точки, тела (обекти) и системи от тела (групи от обекти), без да взема
предвид участващите сили (т.е. причини и последствия от движенията).

Кобот (сътрудничещ робот)

Вид роботи, проектирани да изпълняват задачи съвместно с работници в промишлените сектори.

Когнитивна задача

Задача, за чието изпълнение е необходимо протичането на редица умствени процеси, като например вземане на решения, разпознаване на модели и задачи, базирани на реч или език.

М

Машинно обучение

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, занимаващ се с това как компютрите могат да учат, да се развиват и да се усъвършенстват сами на база данни без човешка намеса.

Модели за прогнозиране, задвижвани от изкуствен интелект

Модели за прогнозиране, които използват изкуствен интелект за анализ на данни и прогнозиране на различни фактори, свързани с работниците, като например тези, използвани за анализ на хора. Те могат да се използват например за прогнозиране на това при кого от персонала е най-голяма вероятността скоро да напусне компанията в резултат на стрес или професионално изчерпване, или поради липса на мотивация, поради което трябва да получава повече внимание от ръководителите.

Мониторинг на работниците

Практиката за събиране на информация за служителите, като например тяхното местоположение, благосъстояние и текуща задача, с цел проследяване на ефективността и спазването на политиките на компаниите, а също така и установяване на здравословни проблеми или рискове за безопасността. Има съобщения, че наблюдението на работниците води до нарушаване на законодателството за защита на личните данни и на личните права на работниците и може да доведе до стрес и проблеми, свързани с психичното здраве.

Н

Наблюдение на работниците

По-натрапчиво следене на работниците, което се простира отвъд работата и включва дейности като проследяване на публикациите в социалните мрежи и посещенията в различни уебсайтове за събиране на възможно най-много информация за работниците. Практиките за наблюдение на работниците могат да нарушат законодателството за защита на данните и личните права на работниците и да доведат до стрес и влошено психично здраве.

Нови системи за мониторинг на безопасността и здравето на работа (БЗР).

Новите системи за мониторинг на БЗР използват цифрова технология за събиране и анализ на данни от работници и/или работна среда с цел идентифициране на опасности, оценка на рисковете, предотвратяване и/или намаляване до минимум на вредите и поощряване на БЗР.

О

Облак

Облакът е мрежа от отдалечени сървъри по целия свят, които са свързани и функционират като единна екосистема. Тези сървъри са проектирани да съхраняват и управляват данни, да изпълняват приложения или да доставят съдържание или услуга (напр. поточно видео, уеб поща, офис софтуер за продуктивност или социални мрежи). Файловете и данните са достъпни онлайн от всяко устройство, свързано с интернет.

Отклонения на данните

Отклоненията на данните възникват, когато данните систематично съдържат определени видове грешки, за които някои елементи в набора от данни са претеглени и/или представени в по-голяма или по-малка степен от други. Социално-културните предразсъдъци и вярвания на програмистите или разработчиците на софтуер могат да бъдат причината системите да събират и генерират данни с отклонения.

П

Повишаване на уменията

Процесът на придобиване/преподаване на допълнителни умения.

Подход „под човешки контрол“

При подхода „под човешки контрол“ към цифровата трансформация изкуственият интелект и цифровите технологии поддържат, но не заместват човешкия контрол и решенията или информацията, консултациите и участието на работниците.
Насочеността към човека на проектирането, разработването и използването на цифрови системи дава възможност те да бъдат използвани за подпомагане на работниците, като същевременно контролът остава в хората.

Полу- и напълно автоматизирани решения

Полуавтоматизираното вземане на решения се отнася до човешки решения, подкрепени от резултати от автоматизирани компютърни алгоритми (със или без интеграция на изкуствен интелект), докато напълно автоматизираното вземане на решения се отнася до предоставяне на пълна автономия на компютърните алгоритми за вземане на решения.

Преквалификация

Процесът на придобиване/заучаване на нови умения.

Преносими устройства

Преносимите устройства са електронни устройства със сензори и изчислителен капацитет (напр. интелигентни часовници, очила за данни или други устройства с вградени сензори или маркери), които могат да бъдат поставени на различни части на тялото, за да събират данни, които да бъдат подавани в други цифрови системи с цел обработка. Те могат да се използват за анализиране на физиологични и психологически данни като чувства, сън, движения, сърдечен ритъм, телесна температура и кръвно налягане чрез приложения, инсталирани на самото устройство, или на външни устройства, като например смартфони, свързани с облака.

Промишлен робот

Промишленият робот е автоматично управляван, препрограмируем, многофункционален манипулатор, който може да се програмира в три или повече оси и който може да е фиксиран или мобилен.

Р

Работа през цифрови платформи

Работата през цифрови платформи е всеки вид платена работа, извършвана през, посредством или с посредничеството на онлайн платформа, т.е. онлайн пазар, функциониращ на базата на цифрови технологии, който улеснява връзките при търсенето и предлагането на работна ръка.

Радиочестотна идентификация (RFID)

RFID е „безжична сензорна технология, която е базирана на откриването на електромагнитни сигнали, [която] включва три компонента: антена или намотка, приемо-предавател (с декодер) и транспондер (РЧ маркер). […] Има излъчване на радиосигнали от антената, за да може маркерът да бъде активиран и данните да бъдат прочетени и записани в него.“

С

Софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Управлението на връзките с клиентите, съкратено CRM, е цялостна информационна система за управление, която се използва за графици, планиране и контрол на продажбите и предпродажбените дейности в дадена организация. Системите за CRM се състоят от хардуер, софтуер и мрежови инструменти за подобряване на проследяването и комуникацията с клиентите.

У

Умни цифрови системи

Общ термин за обозначаване на цифрови системи за наблюдение и подобряване на безопасността и здравето на работниците, включващи например интелигентни ЛПС (които могат да идентифицират нива на газове, токсини, нива на шум и високорискови температури), носими устройства (способни да взаимодействат с работниците, със сензори, които могат да бъдат вградени в каски или предпазни очила), мобилни или статични системи, които използват камери и сензори (напр. дронове, които ефективно достигат и наблюдават опасни зони на работни площадки, като се избягва излагането на хората на опасност в строителната и минната промишленост).

Ф

Физическа задача

Задача, за чието изпълнение е необходимо извършването на едно или повече физически действия.

Ц

Цифрова трудова платформа

Онлайн услуга или пазар, работещи на базата на цифрови технологии (включително използването на мобилни приложения), които са собственост и/или се управляват от предприятие, улесняващи намирането на съответствие между търсенето и предлагането на труд, предоставяно от платформен работник.
Примери за такива платформи са Uber, Glovo, Wolt и Task Rabbit.