Свързани с работата ракови заболявания

Един от най-големите здравни проблеми за работните места в Европа и в световен мащаб са свързаните с работата заболявания от рак. Оценките за 2015 г. показват, че 53 % от всички свързани с работата смъртни случаи в ЕС и други развити държави се дължат на този вид заболявания. Според Пътната карта за канцерогените през 2016 г. всяка година в резултат на експозиция на канцерогени на работното място в ЕС възникват около 120 000 случая на свързани с работата ракови заболявания, които водят до около 80 000 смъртни случая годишно.

Въпреки това лъчението, стресът и други фактори, свързани с организацията и условията на труда, винаги са били асоциирани със свързаните с работата ракови заболявания. Освен това нови данни сочат, че професионалната експозиция на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система (напр. някои пестициди), или наноматериали може да причини раково заболяване.

Тези тревожни статистически данни доведоха до предприемане на мерки. През 2017 г. Европейската комисия пое ангажимент за защита на работниците от ракови заболявания, свързани с работата, чрез инициатива за безопасни и здравословни условия на труд. Това беше постигнато чрез преразглеждане на Директивата относно канцерогените и мутагените, за да се определят гранични стойности на експозиция за общите за работните места в Европа химикали, причиняващи ракови заболявания.

Вж. нашия проект: Проучване на експозицията на работниците на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, в Европа