Свързани с работата заболявания

Work-related diseases

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

В съответствие със Стратегическата рамка на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа за периода 2014—2020 г., един от приоритетите на EU‑OSHA е подкрепата на предотвратяването на свързаните с работата заболявания. Целта е не само да се подобри животът на отделните работници, но също така да се сведат до минимум разходите за свързаните с работата заболявания и смъртните случаи.

Броят на злополуките на работното място е намалял с 25 % през последните 10 години. Въпреки това свързаните с работата заболявания все още причиняват смъртта на около 2,4 милиона души в световен мащаб всяка година, 200 000 от които са в Европа. 

Дейността на EU-OSHA във връзка със свързаните с работата заболявания има за цел да предостави доказателствен материал във връзка с профилактиката, политиката и практиката. Друга важна цел е да се осигури по-добър преглед на тежестта на професионалните заболявания.

Свързаните с работата заболявания включват:

Текущи проекти

През 2015 г. EU-OSHA започна мащабен проект, който обхваща три области от научните изследвания, политиката и практиката по отношение на свързаните с работата заболявания:

Определения и регламенти

„Свързано с работата заболяване“ е всяко заболяване, причинено или влошено от фактори на работното място.Тук влизат много заболявания, причините за които са по-сложни и включват комбинация от професионални и непрофесионални фактори.

„Професионално заболяване“ е заболяване, предизвикано преди всичко от експозиция на работното място на физичен, организационен, химичен или биологичен рисков фактор, или на комбинация от тези фактори. Професионални заболявания са предимно тези, изброени в националното законодателство като резултат от експозиция на рискови фактори по време на работа.Признаването на професионално заболяване може да бъде свързано с обезщетение, ако е ясно, че е налице причинно-следствена връзка между професионалната експозиция и заболяването.

В Европейския списък на професионалните заболявания се съдържат препоръки относно професионалните заболявания, които следва да бъдат включени в националните списъци на държавите членки. Освен това в него се отправят препоръки за въвеждането на правила за компенсация, профилактиката и събирането на статистически данни.

Документи с насоки на равнището на ЕС и на национално равнище определят диагностичните критерии и критериите, свързани с експозицията, за признаване на професионални заболявания като такива, включени в списъка. Допълнителни критерии се прилагат за обезщетения, свързани най-вече с минимална степен на увреждане или нетрудоспособност. Много държави членки публикуват данни за признати професионални заболявания в годишните доклади относно състоянието на безопасността и здравето при работа.

Коя е причината за професионалните заболявания?

Много видове заболявания, включително ракови заболявания, респираторни разстройства, сърдечносъдови заболявания, кожни заболявания, мускулно-скелетни смущения и проблеми с психичното здраве, могат да бъдат причинени или влошени вследствие условията на труд. Въпреки че основните причини за тези заболявания могат да бъдат комплексни, някои експозиции на работното място допринасят за развитието или прогресирането на дадено заболяване, включително:

Важно е да се следят отблизо рисковете, свързани с тези експозиции, както и тяхното взаимодействие помежду им и с променящите се модели на работа.

Повишаване на осведомеността и насърчаване на превенцията

Добрите практики на ниво предприятие включват насърчаването на култура на предотвратяване на риска и повишаване на благосъстоянието на работното място. От съществено значение е също така предприятията да оценяват и управляват рисковете и да спазват йерархията на превенцията.

Други добри начини за намаляване на възникването на свързани с работата заболявания са използване на проактивно наблюдение с цел предотвратяване на здравословните проблеми на работното място и насърчаване на по-здравословни работни места посредством дейности за насърчаване на здравето на работното място.