Познания за работа в мрежа с OSHwiki

OSHwiki е онлайн енциклопедия, която предоставя целенасочена, надеждна и актуална информация по различни теми, свързани с БЗР, чрез устойчив набор от статии, даващи поглед върху БЗР в Европа. OSHwiki съдържа също така архив на независимото, рецензирано научно списание Safety Science Monitor. Статиите в OSHwiki са изготвени от самата Европейска агенция за безопасност и здраве при работа или от независими автори, на които агенцията е предоставила достъп. По-голямата част от статиите в OSHwiki са достъпни на английски език, но няколко статии са достъпни и на други езици, които са изрично посочени.