Подобряване на спазването на разпоредбите в областта на БЗР

© EU-OSHA/Jim Holmes

Тъй като структурата, организацията и контролът на работата продължават да се променят, гарантирането, че предприятията изпълняват задълженията си съгласно разпоредбите за безопасност и здраве при работа (БЗР), придобива по-голямо значение от всякога. В дейността си за подпомагане на спазването на БЗР (2021—2024 г.) EU-OSHA разглежда факторите, които оказват влияние върху спазването на стандартите за БЗР с цел насърчаване на организационен контекст, който подкрепя усилията на фирмите за защита на безопасността и здравето на работещите.

Подобряване на спазването на БЗР в предприятията

Спазването на разпоредбите в областта на БЗР понякога е трудно, особено за микро- и малките предприятия (ММП). Същевременно в предишно проучване на EU-OSHA е установено, че определени външни фактори влияят силно върху спазването на БЗР:

  • правното прилагане на разпоредбите
  • влияние на веригата за доставки
  • външни услуги за БЗР
  • социални или секторни правила
  • финансова подкрепа.

Целта на тази дейност е да проследи развитието на тези констатации, като се разгледат видовете предлагана подкрепа и се изследват иновативни стратегии в помощ на спазването на правилата. Въпреки че ММП са в центъра на вниманието, взета е предвид и важната роля на по-големите фирми за създаване на среда, насърчаваща спазването.

Фази на изследователската програма

След първоначалния обобщаващ преглед на спазването на БЗР бяха идентифицирани две основни посоки на изследване за допълнителни задълбочени проучвания:

  • Първата е свързана с пазарни подходи за насърчаване на БЗР и разглежда политиките и стратегиите, които влияят на веригата за доставки с оглед да се подобри спазването на разпоредбите за БЗР, като се фокусират по-специално върху селскостопанския, хранителния и строителния сектор.
  • Втората посока се съсредоточава върху влиянието на държавата, а именно регулаторни и прилагащи подходи за осигуряване на спазване на БЗР, за установяване на иновативни практики, възприети от инспекторатите, и услуги на превенция в помощ на БЗР.

Въздействието на COVID-19 за спазването на БЗР

Освен това обобщаващият преглед установи нуждата да се разгледа как предизвикателствата, поставени от COVID-19, засягат спазването на БЗР. Това става най-очевидно в селскостопанския, хранителния и строителния сектор, тъй като работещите в тези сектори са сред най-засегнатите от пандемията и смущенията във веригата на доставки. Проучването има за цел да предостави информация за разработването на политики, които подобряват условията на труд, като помагат на предприятията да спазват разпоредбите в областта на БЗР.