You are here

Стратегия на Агенцията и работни програми

Годишните работни програми се основават на корпоративната стратегия на ЕU-OSHA.

Създаване на дългосрочна стратегия

Настоящата стратегия на Агенцията обхваща периода 2014 - 2020 г. и определя шест приоритетни области:

  1. Прогнозиране на промените — посредством нашите проекти „Прогнози“
  2. Факти и цифри — събиране и разпространяване на информация за изследователи и автори на политики посредством ЕSENER, преглед на БЗР и анкетиране
  3. Инструменти за управление на БЗР — главно чрез OiRA
  4. Повишаване на осведомеността относно БЗР — посредством кампании „Здравословни работни места“ и други дейности за повишаване на осведомеността
  5. Познания за работа в мрежа — по-специално посредством разработване на OSHwiki
  6. Работа в мрежа и корпоративни комуникации

За допълнителна информация изтеглете Стратегия на EU-OSHA за 2014–2020 г., която е съгласувана със Стратегическата рамка на Европейската комисия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 - 2020 г.

Планиране за следващата година

Всяка година директорът на ЕU-OSHA изготвя и управителният съвет приема годишен план за управление, в който се определят плановете на Агенцията за годината. В него подробно са описани дейностите, които да се извършат, и целите, които да се постигнат.

В годишния план за управление се определят ясни приоритети и се цели да се гарантира, че Агенцията използва оптимално ресурсите и мрежата си. Някои от важните области на дейност са: прогнозиране на промените, повишаване на осведомеността и факти и цифри относно темите за БЗР.

За да видите годишните планове за управление за предходни години, посетете нашата страница „Публикации“, където можете също да разгледате и годишните ни доклади и докладите за дейността с данни за постигнатите от нас резултати.