Подкрепа за европейския стълб на социалните права:

Image

EU-OSHA подкрепя изцяло европейския стълб на социалните права и работи за безопасни, здравословни и добре приспособени работни места.

Европейският стълб, обявен съвместно от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г., насърчава високата степен на защита на работниците, от рискове за безопасността и здравето независимо от тяхната възраст.

Това е особено важно в контекста на стълба на ЕС, тъй като с него се цели да се осигурят основните социални права, включително справедливи условия на труд, равни възможности и достъп до пазара на труда. Както е посочено в един от основните му 20 принципа, „работниците имат право на работна среда, приспособена към техните професионални нужди и която им дава възможност да удължат участието си на пазара на труда“.

По-дългият трудов живот в по-добро здраве може да намали несигурността и същевременно да подобри производителността. В действителност добрите показатели за безопасност и здраве при работа водят до редица ползи, като например намаляване на отсъствията по болест, намаляване на разходите за здравеопазване, запазване на по-възрастните работници на работа, стимулиране на по-ефикасни работни методи и технологии и допринасяне за по-добро равновесие между професионалния и личния живот.

Към европейски стълб на социалните права

Изтеглете всички рекламни материали относно европейския стълб на социалните права