You are here

Опасни вещества

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Опасни вещества — всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички работни места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и биологични агенти, които могат да им навредят.

Фактически 15 % от работниците на ЕС трябва да обработват опасни вещества като част от трудовите си задължения, а други 15 % съобщават за вдишване при работа на пушек, дим или прах.

Някои силно опасни вещества — като азбест, който причинява рак на белия дроб и други фатални респираторни заболявания, днес са забранени или поставени под строг контрол. Други вредни вещества обаче са все още широко използвани, като е въведено законодателство, което да гарантира, че свързаните с тях рискове се управляват адекватно.

Рискове за здравето

Рисковете за здравето, които могат да бъдат причинени от работа с опасни вещества, са от леки очни и кожни възпаления до тежки последици, като вродени малформации и рак. Последиците могат да бъдат остри или дългосрочни, а някои вещества е възможно да имат кумулативен ефект. Някои от най-честите опасности са:

Биологични агенти

Бактерии, вируси, гъбички и паразити се срещат в много сектори. Те обикновено са невидими, което означава, че създаваните от тях рискове може да не се вземат под внимание.

Работниците в някои сектори са особено застрашени от експозиция на вредни биологични агенти:

 • Здравеопазване
 • Селско стопанство
 • Ветеринарни услуги
 • Почистване и поддръжка
 • Канализация и управление на отпадъците
 • Градинарство
 • Работа в лаборатория

Научете повече:

Други публикации, свързани с биологичните агенти:

Възникващи рискове

Новите технологии, разширяващите се сектори и промените в организацията на труда могат да доведат до по-голям риск от увреждане от биологични или химични агенти. В сектора на екологията например иновационните технологии могат да причинят недостатъчно разбрани рискове. Друг пример е, че все повече работници са изложени на опасни вещества в тежки професии, като грижи в домашни условия и управление на отпадъците, където експозициите варират, но осведомеността за съществуващите опасности е слаба. Повече от всякога е жизненоважно работодателите и работещите да разберат потенциалните рискове и да предприемат превантивни действия.

Научете повече за възникващите рискове, екологосъобразните работни места и наноматериалите.

Допълнителна информация, свързана с възникващите рискове:

Съвет за работодателите

За да се защитят работниците от вредни вещества, първата стъпка е да се направи оценка на риска. След това трябва да се вземат мерки за отстраняване или намаляване на рисковете, доколкото е възможно. И накрая, положението следва редовно да се наблюдава и да се разглежда ефективността на предприетите стъпки.

Държавите членки са разработили различни модели, които да помогнат на малките и средните предприятия да извършват оценка на риска. Прочетете повече на страницата на ОSHwiki относно управление на риска от опасни вещества.

Работодателите трябва освен това да вземат под внимание евентуални уязвими групи, като работници, които са млади, бременни или кърмещи, за които по закон се изисква специална защита.

Превантивни мерки

Европейското законодателство установява йерархия от мерки, които работодателите са длъжни да предприемат за контрол на риска за работниците от опасни вещества. Отстраняването и заместването оглавяват йерархията на контролните мерки.

 • Когато е възможно, отстранете използването на опасни вещества, като промените процеса или продукта, в който се използва веществото.
 • Ако отстраняването е невъзможно, заместете опасното вещество с безопасно или по-малко опасно.
 • Когато рисковете за работниците не са предотвратени, приложете колективни мерки за контрол с оглед да ги отстраните или намалите. По закон към използване на лични предпазни средства (ЛПС) се пристъпва само в краен случай, когато експозицията не може да бъде адекватно контролирана по други начини.  
 • За някои от опасните вещества има гранични стойности на професионална експозиция (ЕОL), които трябва да бъдат спазвани.
 • Управление на риска от опасни вещества
 • Опасни вещества и оценка на риска, РРТ (на 22 езика)
 • Прочетете Фактологична справка на EU-OSHA относно отстраняване и заместване на опасни вещества.

Добра комуникация

За да се гарантира безопасността им, работниците следва да се информират относно:

 • Констатациите на оценката на риска на техния работодател
 • Опасностите, на които са изложени, и как те могат да ги засегнат
 • Какво следва да правят, за да бъдат те и другите в безопасност
 • Как да проверяват и установяват, когато нещата не са в ред
 • На кого следва да съобщават за евентуални проблеми
 • Резултатите от евентуален мониторинг на експозицията или от наблюдение на здравето
 • Превантивни мерки, които да се вземат при дейности по поддръжката
 • Процедури за първа помощ и при извънредни ситуации

Прочетете „Е-факт“ на EU-OSHA относно опасни вещества и успешна комуникация на работното място.

Правни гаранции

По закон работодателите в ЕС са длъжни да защитават своите работници от увреждане от опасни вещества на работното място. Работодателите са длъжни за извършват оценки на риска и да действат съответно. Те трябва също така да предоставят на работниците информация и обучение относно опасните вещества и рисковите производни продукти. Търсете резюмета на съответното законодателство на Е С.

Разпоредбите на ЕС относно безопасност и здраве при работа са включени в националното законодателство, но държавите членки имат освен това право да включват допълнителни или по-строги разпоредби за защита на работниците. Ето защо е важно предприятията да проверяват специфичното законодателство във всяка съответна държава.

Научете повече за: