Опасни вещества

Image

Опасни вещества — всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички работни места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и биологични агенти, които могат да им навредят.

Фактически през 2015 г. 17 % от работниците в ЕС съобщават, че са изложени на въздействието на химически продукти или вещества в продължение на най-малко една четвърт от работното си време, като тази стойност остава на практика без промяна от 2000 г., а 15 % съобщават, че вдишват дим, пушек, прахообразни продукти или прах, когато са на работа.

Някои силно опасни вещества — като азбест или полихлорирани бифенили (PCBs), днес са забранени или поставени под строг контрол. Други потенциално вредни вещества обаче са все още широко използвани, като е въведено законодателство, което да гарантира, че свързаните с тях рискове се управляват адекватно.

Рискове за здравето

Рисковете за здравето, които могат да бъдат причинени от работа с опасни вещества, са от леко очно и кожно възпаление до тежки последици, като вродени малформации и рак. Последиците могат да бъдат остри или дългосрочни, а някои вещества е възможно да имат кумулативен ефект. Някои от най-честите опасности са:

Някои опасни вещества пораждат рискове за безопасността, например риск от пожар, експлозия или задушаване. От значение е също така, че опасните вещества обикновено се характеризират едновременно с няколко от тези свойства.

Биологични агенти

Бактерии, вируси, гъбички и паразити се срещат в много сектори. Те обикновено са невидими, което означава, че създаваните от тях рискове може да не се вземат под внимание.

В някои сектори за работниците има особен риск да бъдат изложени на въздействието на вредни биологични агенти: здравеопазване, селско стопанство, ветеринарни услуги, почистване и поддръжка, канализационни услуги и управление на отпадъци, градинарство и работа в лаборатория.

Научете повече:

Нововъзникващи рискове

Новите технологии, разширяващите се сектори и промените в организацията на труда могат да доведат до по-голям риск от увреждане от биологични или химични агенти. В сектора на екологията например иновационните технологии могат да причинят недостатъчно разбрани рискове. Друг пример е, че все повече работници са изложени на опасни вещества в тежки професии, като грижи в домашни условия и управление на отпадъците, където експозицията варира, но осведомеността за съществуващите опасности е слаба. Повече от всякога е жизненоважно работодателите и работещите да разберат потенциалните рискове и да предприемат превантивни действия.

Научете повече за нововъзникващите рискове, екологосъобразните работни места и наноматериалите.

Допълнителна информация, свързана с възникващите рискове:

Превантивни мерки и управление на опасните вещества

За да се защитят работниците от вредни вещества, първата стъпка е да се направи оценка на риска. След това трябва да се вземат мерки за отстраняване или намаляване на рисковете, доколкото е възможно. И накрая, положението следва редовно да се наблюдава и да се разглежда ефективността на предприетите стъпки.

Държавите членки и EU-OSHA са разработили различни модели, които да помогнат на малките и средните предприятия да извършват оценка на риска. Е-инструментът за опасните вещества  осигурява на работодателите съдействие и съвети, които са им нужни за ефективно управление на опасните вещества на работното място. Базата данни с практически инструменти и насоки  съдържа практически мерки за работните места, например насоки за оценки на риска и за това как да се замести или отстрани употребата на опасни вещества, както и примери от практиката и разнообразни инструменти.

Прочетете повече на страницата на ОSHwiki относно инструментите за управление на риска от опасни вещества

Работодателите трябва освен това да вземат под внимание евентуални уязвими групи, като работници, които са млади, бременни или кърмещи, за които по закон се изисква специална защита. Необходимо е също така да се вземат под внимание и други групи работещи, например мигранти, необучен или неопитен персонал и външни изпълнители, като работници по почистването, и превенцията да бъде съобразена с техните нужди.

Йерархия на превенцията

Европейското законодателство за защита на работниците установява йерархия от мерки, които работодателите са длъжни да предприемат за контрол на рисковете за работниците от опасни вещества.

 • Отстраняването и заместването оглавяват йерархията на контролните мерки. Когато е възможно, отстранете използването на опасни вещества, като промените процеса или продукта, в който се използва веществото.
 • Ако отстраняването е невъзможно, заместете опасното вещество с безопасно или по-малко опасно.
 • Ако дадено вещество или процес не могат да бъдат отстранени или заместени, експозицията може да бъде предотвратена или намалена чрез технически и организационни решения. Такива са например контролът на емисиите при източника (затворена система или локална отвеждаща вентилационна система) или намаляването на броя на работниците изложени на въздействието на вредното вещество, както и на продължителността и интензивността на експозицията.
 • По закон към използване на лични предпазни средства (ЛПС) се пристъпва само в краен случай, когато експозицията не може да бъде адекватно контролирана по други начини.

Допълнителна информация:

Добра комуникация

За да се гарантира безопасността им, работниците следва да се информират относно:

 • Констатациите на оценките на риска на техния работодател
 • Опасностите, на които са изложени, и как те могат да ги засегнат
 • Какво следва да правят, за да бъдат те и другите в безопасност
 • Как да проверяват и установяват, когато нещата не са в ред
 • На кого следва да съобщават за евентуални проблеми
 • Резултатите от евентуален мониторинг на експозицията или от наблюдение на здравето
 • Превантивни мерки, които да се вземат при дейности по поддръжката
 • Процедури за първа помощ и при извънредни ситуации

Прочетете „Е-факт“ на EU-OSHA относно опасни вещества и успешна комуникация на работното място

Гранични стойности на професионална експозиция

ЕС и държавите членки са определили гранични стойности на професионална експозиция (ГСПЕ) за редица опасни вещества, които трябва да бъдат спазвани.
В европейските директиви в областта на безопасността и здравето при работа се съдържат задължителни (което означава, че трябва да бъдат задължително изпълнени) и индикативни (формулирани като незадължителни цели) ГСПЕ за опасни вещества. ГСПЕ за опасни вещества са важен източник на информация за оценката и управлението на риска. По-голямата част от държавите — членки на ЕС, са въвели свои национални гранични стойности на професионална експозиция, които обикновено обхващат повече вещества в сравнение с директивите на ЕС. ГСПЕ обаче са определени само за ограничен брой вещества, които понастоящем се използват на работните места.

Kанцерогени

Има много опасни вещества, които се класифицират като канцерогени, на които може да са изложени работниците. Някои от тях се получават от самите работни процеси.

В ЕС има конкретни нормативи за защита на работниците. Съгласно директивата за канцерогените работодателите са задължени да правят оценка и да избягват или да сведат до минимум експозицията на канцерогени или мутагени. В допълнение към прилагането на йерархията от превантивни мерки:

 • Те трябва да заместят даден канцероген или мутаген, доколкото това е технически възможно, с вещество, смес или процес, които не са опасни или са по-малко опасни.
 • Когато това не е възможно – да осигурят, доколкото това е технически възможно, този канцероген или мутаген да се произвежда и използва в рамките на затворена система.
 • Когато технически не е възможно това да става в затворена система, работодателите трябва да намалят експозицията до най-ниските технически достижими нива, като ограничат количествата и сведат броя на изложените работниците до минималния възможен.

Също така те трябва:

 • Да определят границите на зоните на риска и да използват съответната предупредителна и обезопасителна маркировка
 • Да проектират работните процеси така, че количеството отделено вещество да бъде сведено до минимум
 • Да отвеждат канцерогени или мутагени при източника като спазват изискванията по отношение на околната среда
 • Да прилагат адекватни измервателни процедури (по-специално за ранно откриване на необичайни експозиции в резултат на непредвидено събитие или авария)
 • Да използват лични предпазни мерки, ако мерките за колективна защита са недостатъчни
 • Да осигурят хигиенни мерки (редовно почистване)
 • Да изготвят планове за извънредни ситуации
 • Да използват плътно затворени съдове за съхранение, манипулации, транспорт и изхвърляне на отпадъци, с четливи етикети поставени на видимо място

Също така има специални изисквания за информацията за работниците и органите, като трябва да се съхраняват данни за изложените на експозицията работници, измервания и резултати от наблюдения на здравето.

Статии в OSHwiki: Азбест, Респирабилен кварцов прах

Посетете раздела за свързания с работата рак на уебсайта

Научете повече за пътната карта за канцерогените

Правни гаранции

Всички, които участват в дейностите по управление на опасните вещества на работните места, трябва да са запознати със законодателната уредба в областта на опасните вещества в ЕС.

Законодателството в областта на безопасността и здравето при работа има за цел защита на работниците от рисковете за безопасността и здравето като цяло, както и от опасните вещества на работното място (напр. директивата за химическите агенти, директивата за канцерогените и директивите за граничните стойности). То изисква от работодателите да извършват оценка на риска на работното място за всички рисковете за безопасността и здравето, включително рисковете от опасни вещества, и да определят адекватни мерки за защита и превантивни мерки. Търсете резюмета на съответното законодателство на ЕС.

Целта е да се вземат мерки, така че рисковете се контролират при източника, и да се осигури приоритетният характер на колективните мерки, т.е. мерките, насочени към осигуряване на защитата на група работници по систематичен начин.

Регламентите REACH и CLP задължават производителите и доставчиците на химикали да предоставят стандартизирани етикети за безопасност, пиктограми за опасност и информационни листове за безопасност. Тези документи съдържат информация за свойствата на веществата и свързаните с тях опасности, а също така предоставят насоки относно съхранението и работата с веществата, както и превенцията на риска. Други разпоредби и насоки обхващат специфични аспекти като производството, доставките, транспорта и етикетирането на опасни вещества и в много случаи те имат значение и за работните места.

Разпоредбите на ЕС относно безопасност и здраве при работа са включени в националното законодателство, но държавите членки имат освен това право да включват допълнителни или по-строги разпоредби за защита на работниците. Ето защо е важно предприятията да проверяват специфичното законодателство във всяка съответна държава.

Научете повече за: