Информационен бюлетин: Нормативна уредба за опасните вещества на работното място
22/02/2018 Тип: Информационни бюлетини 4 страници

Информационен бюлетин: Нормативна уредба за опасните вещества на работното място

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества

Информационният бюлетин съдържа преглед на нормативната уредба за опасните вещества на работното място в Европейския съюз, като по-специално са разгледани три директиви: Рамкова директива за БЗР, Директива за химичните агенти (CAD) и Директива за канцерогените и мутагените (CMC).

Посочени са седемте стъпки в превенцията на риска и е представен набор от безплатни интерактивни електронни инструменти за по-лесна оценка на риска, например OiRA.

Обяснен е също принципът STOP — последователността на превенцията и мерките, които следва да се приложат след идентифициране на опасностите.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата