Research on work-related MSDs

Image

През 2017 г. EU-OSHA стартира 4-годишна изследователска дейност относно свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), която ще приключи в края на 2020 г. Данните от изследователската дейност се вземат предвид в кампанията „Здравословни работни места“ за 2020—2022 г. на EU-OSHA, която е насочена към МСС.

Дейността е насочена към насърчаване и подпомагане на превенцията на мускулно-скелетни смущения (МСС) и контрола на свързани с работата хронични МСС на работното място. Това се постига чрез идентифициране, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки относно добри практики за националните органи, работодателите и организациите на секторно равнище.

Целите на дейността са:

 • използване на съществуващи изследвания и нови данни за подобряване на разбирането на водещите до МСС причини в различни сектори и професии;
 • идентифициране на успешни инициативи за превенция и управление на МСС и популяризиране на тези инициативи сред широка аудитория;
 • насърчаване на дискусии относно подпомагането на превантивни мерки на национално равнище сред създателите на политики и специалистите по безопасност и здраве при работа (БЗР);
 • подпомагане на успешната реинтеграция в дългосрочен план на работници с МСС чрез установяване на ефективни схеми и мерки.

Задачите, свързани с изследване, включват преглед на литературата, събиране и анализ на данни, проучвания на отделни случаи и установяване на най-добри практики, практически инструменти и материали за обучение и повишаване на осведомеността.

Съществуват редица подходи към проектите и към други дейности. 

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Изследвания, политика и практика за превенция на МСС

Свързаните с работата МСС продължават да бъдат сериозен проблем, въпреки че от десетилетия се инвестира в превенцията им на всички равнища. Настоящият проект поставя въпроса защо това е така и препоръчва нови подходи за справяне с този проблем, по-специално чрез:

 • подобряване на нашето разбиране във връзка с нововъзникващи рискове и фактори, които допринасят за свързани с работата МСС;
 • установяване на свързаните с тях предизвикателства;
 • установяване на пропуски в настоящите стратегии както на равнището на политиката, така и на работното място;
 • проучване на ефективността и качеството на интервенциите на работното място и оценките на риска.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Преглед на фактите и цифрите относно МСС

Нуждаем се от ясна представа за разпространението, разходите и демографията на МСС в цяла Европа, за да подпомогнем създателите на политики на европейско и национално равнище.

Проектът постига това, като обединява и анализира данни от уместни и надеждни официални източници, така че да подобри нашето разбиране за причините, водещи до МСС. Така се улеснява и насърчава въвеждането на повече и по-целенасочени инструменти на политиката на европейско и национално равнище.

Освен това проектът цели да позволи идентифициране на по-ранен етап на новите и нововъзникващите рискове при работа, което дава възможност за повече своевременни и ефективни интервенции.

Работа с хронични МСС

БЗР допринасят за подпомагането на работниците с болезнени МСС да продължат да работят и гарантират, че работата не води до влошаване на тяхното състояние. Това се постига, като се определят и оценят подходящи промени, които биха позволили на работниците да продължат да вършат своята работа.

Настоящото изследване се основава на свързания с връщането на работа елемент от проекта относно здравето и сигурността на по-възрастните работници. Целта на изследването е да се повишат знанията и да се подобри достъпът до ключова информация, така че да се подпомогне заетостта на хората, които страдат от болки, свързани с МСС.

Посочени са практически решения, включително лесни за прилагане мерки, с които се помага на хората да продължат да работят, както и ресурс, който насърчава работниците да съобщават за симптоми още на ранен етап.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Ресурси за обучение на работното място

Осигурени са ресурси за подпомагане на професионалното и въвеждащото обучение, както и за използване при брифинги относно безопасността и дискусии за БРЗ на работното място. Те са основани на вече създадените ресурси, които помагат на преподавателите да провеждат свързани с МСС занимания в класната стая за ученици на възраст между 7 и 11 години, като използват филми с героя Напо.

Филмът „Напо в „облекчете товара“ е посветен изцяло на МСС, докато „Напо в... добро здраве обратно в бъдещето“ включва сцени, свързани с МСС. За всяка от съответните сцени във филмите е разработена дейност за обучение с учебни цели и преглед на дейността. Материалите са идеални за дискусии или работа в група след прожектирането на филма за Напо.

Проектът също така предвижда „карти със ситуации“ с описания на свързани с МСС ситуации от реалния живот на работното място, които също са идеални за дискусии в група. Картите съдържат единствено информация за проблема и контекста на ситуацията и оставят участниците да достигнат заедно до решения. 

Набор от инструменти за превенция на МСС

Създаден е набор от практически инструменти за повишаване на знанията относно МСС, който подпомага превенцията в рамките на работното място.

Основният резултат от проекта е публично достъпна база данни, съдържаща връзки към съществуващи ресурси относно МСС от цяла Европа:

 • публикации
 • проучвания на отделни случаи
 • насоки
 • практически инструменти
 • аудиовизуални материали

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Разнообразие на работната сила и МСС

Работната сила в Европа става все по-разнообразна в резултат на:

 • притока от работници мигранти и бежанци;
 • растящия брой на работниците мигранти от второ поколение;
 • по-големия брой жени на пазара на труда;
 • по-големия брой възрастни работници благодарение на политиките за активен живот на възрастните хора;
 • подобрената прозрачност и участие на ЛГБТИ работници;
 • повишеното участие на работници с увреждания.

Тези групи често работят в условия на труд, които са по-лоши от средните. Те често биват принудени да се насочат към конкретни сектори или работни места, които се свързват с по-лоши условия на труд, повишен риск от МСС и по-голямо въздействие върху здравето.

В настоящия проект се представят доказателства за връзката между МСС и разнообразието на работната сила и се идентифицират добри практики в тази сфера, като се поставя акцент върху работниците мигранти, жените и ЛГБТИ.

Мускулно-скелетно здраве и бъдещи работници

EU-OSHA работи в тясно сътрудничество с мрежатаENETOSH за събиране на информация относно изследвания, добри практики и практически инструменти относно МСС, насочени към младите хора. Основните резултати са включени в базата данни за МСС, разработена по проекта „Набор от инструменти за превенция на МСС“ и дейностите в рамките на кампанията „Здравословни работни места“.

Налични ресурси:

Продължителна работа в статични пози и МСС

Започва да се обръща все повече внимание на МСС, свързани с продължително седене и стоене.

Увеличиха се дейностите, свързани с продължително седене (например при работата в офис), но са налични само ограничени практически съвети за превенция. Продължителното стоене е рисков фактор за болки в кръста и проблеми с долните крайници.

Настоящият проект повишава осведомеността и осигурява практически съвети относно рисковете от продължителното седене и стоене в една поза, както и възможни решения.

Статии в OSHwiki:

Приобщаваща ергономия за превенция на МСС

„Приобщаваща ергономия“ означава работниците, надзорниците и други уместни страни съвместно да откриват и отстраняват свързани с работата опасности, които могат да доведат до наранявания и проблеми със здравето. Участниците се насърчават да идентифицират и отстранят рисковете на работното си място, които могат да доведат до възникване или влошаване на МСС.

Примерите включват работа в неудобни пози, повторяеми дейности и задачи, при които трябва да се прилага сила. Процесът може да помогне на работодателите да използват най-ефективните решения.

При все това липсват осведоменост относно процеса и знания как да се осъществи на практика. Проектът осигурява информация и лесни за използване ресурси в отговор на тези нужди, включително проучвания на отделни случаи.

Психосоциални рискови фактори и МСС

Има доказателства, които сочат, че психосоциалните рискове и МСС са толкова тясно свързани, че е най-добре да се разглеждат заедно. Съществува консенсус, че много фактори допринасят за развитието на МСС при работа, особено физическите аспекти (неудобни пози на работа, движения с прилагане на сила, повторяеми задачи и др.).

Извършените наскоро изследвания бяха насочени към психосоциалните елементи на МСС на работното място, например неудовлетвореност от работата, разнопосочни изисквания, твърде малко контрол върху работата и недостатъчна социална подкрепа.

Настоящият проект подобрява нашето разбиране относно връзките между психосоциалните рискове и МСС, като осигурява насоки и примери за добри практики.

Работа от разстояние

Работата от разстояние помогна на предприятията да се приспособят и да оцелеят в условията на пандемията от COVID-19, но изложи работещите на по-голям риск от мускулно-скелетни смущения и проблеми с психичното здраве. EU-OSHA извършва редица изследователски дейности в тази област, които имат за цел да се проучи по-задълбочено този начин на работа и последиците от него за безопасността и здравето при работа (БЗР) от гледната точка на работещите, работодателите и разработващите политики.

Вижте основните доклади, свързани публикации и практически инструменти

Статии в OSHwiki:

Материали по сектори и теми

Мускулно-скелетните смущения предизвикват особена загриженост в някои икономически сектори и за работниците, наети в редица професии. Въздействието на МСС в различните сектори и професии е анализирано в проучвания, а констатациите са представени в тематични статии и други материали.

Вижте сходни публикации