You are here

Кампания „Здравословни работни места“ за 2018 — 2019 г.

Future Healthy Workplaces Campaigns
Кампанията за 2018 — 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС, както и върху специфичните групи работници.

Целите на кампанията са:

 • Повишаване на осведомеността относно превенцията на рисковете, свързани с опасните вещества, принос за разсейване на често срещани погрешни разбирания.
 • Насърчаване на оценката на риска чрез предоставяне на информация относно практически инструменти и създаване на възможности за обмен на добри практики с акцент по-специално върху:
  • отстраняване или заместване на опасните вещества на работното място
  • йерархия на мерките за превенция (т.е. придържане към йерархията, изложена в законодателството, така че винаги да се избира най-ефективният вид мерки).
 • Повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с експозиции на канцерогени на работното място, чрез подкрепа на обмена на добри практики; ЕU-OSHA е подписала спогодбата за приемане на Пътната карта на ЕС за канцерогените.
 • Целево насочване към групи работници със специфични потребности и високи нива на риск  чрез предоставяне на съобразена с нуждите информация и примери за добри практики. Тези групи включват:
  • жени
  • работници мигранти
  • млади хора
  • работници с повишен риск, поради сектора или длъжността, на която работят
  • временни работници и работници в сивата икономика.
 • Повишаване на познанията относно законодателната рамка, която е вече въведена за защита на работниците, както и информация за разработването на политики.