CLP — Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси

Регламентът (ЕО) 1272/2008 за CLP привежда предходното законодателство на ЕС в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали) – система на ООН за идентифициране на опасни химикали и информиране на потребителите относно тези опасности. Той има препратки и към законодателството за REACH. Регламентът за CLP влезе в сила на 20 януари 2009 г.и постепенно замени класифицирането и етикетирането на директивите за опасните вещества (67/548/ЕИО) и опасните препарати (1999/45/EО). Двете директиви бяха отменени на 1 юни 2015 г.

GHS (Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали) беше приета в много държави по света и сега се използва също така като основа за международните и националните разпоредби за транспорт на опасни товари.

Опасностите от химикали се съобщават посредством предупредителни думи и пиктограми на етикетите и информационните листове за безопасност.

Нови пиктограми в червена рамка заменят познатите оранжеви символи за опасност.

Нови термини замениха старите:

 • смеси вместо продукти
 • опасни вместо рискови
 • пиктограми вместо символи
 • предупреждения за опасност вместо фрази за риск
 • препоръки за безопасност вместо съвети за безопасност
 • предупредителни думи (напр. „Опасност“, „Предупреждение„) заменят знаците за опасност

 

Изтеглете нашите плакат и листовка относно Пиктограмите за опасност обяснени

Гледайте Напо е в .... Опасност: Химикали!

© Консорциум „Napo“

Класификация

В повечето случаи доставчиците трябва да вземат решение относно класификацията на дадено вещество или смес. Това се нарича самокласификация.

В някои случаи решението относно класификацията на веществата се взема на общностно равнище с оглед да се осигури адекватно управление на риска. Държавите членки, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата могат да предлагат класифицирането и етикетирането на дадено вещество да бъдат хармонизирани в целия Европейски съюз. Информацията ще бъде достъпна и в списъка C&L.

Това обикновено са най-опасните вещества: канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията или респираторни сенсибилизатори, биоцидни продукти или продукти за растителна защита. Всички предишни хармонизирани класификации на вещества съгласно предходното законодателство (Директива за опасни вещества) са превърнати в хармонизирани класификации на CLP. За доставчиците е задължително да прилагат това хармонизирано класифициране и етикетиране.

Основни моменти

 • Вижте новите етикети за опасност и информационни листове за безопасност (ИЛБ).
 • Обучете работниците да разбират и разпознават информация на етикетите съгласно CLP.
 • Проверете дали вашата употреба на вещество или смес е включена в обхвата на ИЛБ и дали няма препоръка против нея.
 • Изпълнявайте съветите от новите етикети и информационни листове за безопасност.
 • Проверете дали класификацията е променена.
 • Направете оценка на риска за работниците и актуализирайте оценките на риска на работното място, ако се налага.
 • Ако сте работодател, съобщете за тези промени на вашите работници.
 • Ако имате въпроси за новия етикет или информационен лист за безопасност, говорете с доставчика си.

Източник: ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Уеб страници на ECHA относно класификацията на вещества и смеси (на 23 езика на ЕС)

Етикетиране

Доставчиците трябва да етикетират веществото или сместа, съдържащи се в опаковка, съгласно CLP, преди да ги пуснат на пазара, ако:

 • Веществото е класифицирано като опасно
 • Сместа съдържа едно или повече вещества, класифицирани като опасни над определена прагова стойност

Статия на OSHwiki относно етикетиране на химикали

Уеб страници на ECHA относно етикетиране и опаковане (на 23 езика на ЕС)

Списък за класифициране и етикетиране

Списъкът за класифициране и етикетиране (С&L) е база данни с основната информация за класифицирането и етикетирането на нотифицирани и регистрирани вещества, получена от производители и вносители. Той освен това съдържа списък на правно обвързващите хармонизирани класификации (приложение VI към Регламента за CLP). Списъкът е изготвен и се поддържа от ECHA.

Допълнителна информация