Национални фокусни точки

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е организация за работа в мрежа , която има "фокусна точка" във всяка държава-членка, както и в страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните кандидати и потенциалните страни кандидати. Благодарение на това, чрез реализиране на по-широк обмен на информация, EU-OSHA отбелязва големи успехи в създаването на по-здравословни, по-безопасни и по-продуктивни работни места.

Определени от всяко правителство като официален представител на EU-OSHA във въпросната страна, фокусните точки са обикновено компетентните национални органи по въпросите на безопасните и здравословни условия на труд и са основно действащо лице в изпълнението на работните програми на EU-OSHA.

Всяка фокусна точка отговаря за собствена тристранна мрежа, състояща се от правителствени органи и представители на организации на работниците и работодателите. Тази мрежа подпомага работата на EU-OSHA и механизмите за разпространение на продукти и информация до заинтересованите лица в страните. В допълнение, фокусните точки участват в планирането и провеждането на кампаниите на EU-OSHA, както и в определянето на национални експерти, които да работят в групите и семинарите на Агенцията.