Литва

В Литва националната политика в областта на безопасните и здравословни условия на труд се изпълнява от Министерството на социалното осигуряване и труда (заедно с Министерство на здравеопазването). Държавният инспекторат по труда, който е под ръководството на Министерството на социалното осигуряване и труда, отговаря за предотвратяването на трудовите злополуки и профилактиката на професионалните заболявания, безопасните и здравословни условя на труд, превенцията на нарушенията на нормативните актове, регулиращи трудовите правоотношения, както и спазването на Кодекса на труда на Република Литва, както и законодателството и нормативните актове, регулиращи безопасните и здравословни условия на труд и отношенията между работодатели и работници и служители в предприятия, институции, организации и други организационни структури, независимо от правната им форма, вид или област на дейност, включително случаите, когато работодателят е физическо лице (Закон за националната инспекция по труда № IX-1768, Žin., 2003, № 102-4585).Основните нормативни актове, регулиращи политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд, са Кодекса на труда и Закона за безопасните и здравословни условия на труд (DSS) (№ IX-1672, Žin., 2003, № 70-3170).Функциите на литовския национален координатор за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа се осъществяват от Държавния инспекторат по труда. Националният координатор координира литовската информационна мрежа по безопасни и здравословни условия на труд, която включва организациите на работодатели и работници и служители, научни и публични институции и органи, прилагащи националната политика в областта на безопасните и здравословни условия на труд.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt