You are here

Латвия

Латвийската фокусна точка е под управлението на Държавната инспекция по труда. С потока от информация се занимава Съветът по информацията, съставен от представители по въпросите на безопасността и здравето при работа от Министерството на социалните грижи, Държавната инспекция по труда, Асоциацията на свободните латвийски профсъюзи, Конфедерацията на латвийските работодатели и Института по безопасност и здраве на труда.Една от задачите на фокусната точка е да разработва интернет страницата, на която се публикува разнообразна информация за безопасността и здравето при работа в Латвия. Заинтересованите лица могат да намерят информация за новости в законодателството, планирани дейности, законови разпоредби, публикации и статистика - всичко това допринася за създаването на цялостна представа за трудовата безопасност в Латвия.


Данни за контакт с фокусните точки

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Латвия
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
Адрес на електронна поща: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv