You are here

Белгия

В Белгия безопасността, здравето и благосъстоянието при работа попадат в компетенциите на министъра на заетостта и федералната обществена служба "Заетост, труд и социално договаряне".Инспекцията по труда "Контрол на благосъстоянието при работа" следи дали се спазват стандартите за трудова безопасност, здраве и благосъстояние на работниците. Генерална дирекция "Хуманизиране на труда" отговаря за регулаторните въпроси и изпълнява дейности по договоряне със социалните партньори и насърчаване на благосъстоянието на работниците.Белгийската фокусна точка координира и ръководи националната мрежа за трудова безопасност и здраве. Основните действащи лица в Белгия са групирани в Белгийски информационен център за безопасен труд. Белгийският център за познания относно благосъстоянието на работниците BeSWIC събира информация за безопасността, здравето и благосъстоянието при работа на белгийската интернет страница на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.


Данни за контакт с фокусните точки

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel-Bruxelles
Белгия
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
Адрес на електронна поща: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be