Словения

В Словения безопасните и здравословни условия на труд попадат в компетентността на Министерството на труда, семейството и социалните въпроси и на Министерството на здравеопазването. Тези две министерства наблюдават и оценяват ситуацията в гореспоменатата област и на тази основа изработват наредби и решения за стандартизирано регулиране в сферата на безопасните и здравословни условия на труд. Контролът върху изпълнението на наредбите в тази област попада в компетентността на Инспектората по труда на Република Словения.

Към Министерството на труда, семейството и социалните въпроси, което изпълнява функцията на национална фокусна точка за EU-OSHA, е създадена национална мрежа, в рамките на която си сътрудничат представители на правителството, представите на синдикатите и работодателските организации, експерти и изследователи в областта на безопасните и здравословни условия на труд и трудовата медицина. Националната мрежа е ангажирана по-специално с насърчаването на култура на безопасност.

Подробна информация за дейностите на националния координатор и националната мрежа може да бъде намерена на адрес: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si