Словения

В Словения безопасните и здравословни условия на труд попадат в компетентността на Министерството на труда, семейството и социалните въпроси и на Министерството на здравеопазването. Тези две министерства наблюдават и оценяват ситуацията в гореспомената област и на тази основа изработват наредби и разрешения за стандартизирани наредби за безопасни и здравословни условия на труд. Контролът върху изпълнението на наредбите в тази област е в компетентността на словенския Инспекторат по труда.Към Министерството на труда, семейството и социалните въпроси, което изпълнява функцията на национален координатор за EU-OSHA, е създадена национална мрежа, в която сътрудничат представители на правителството, представите на синдикатите и работодателските организации, експерти и изследователи в областта на безопасните и здравословни условия на труд и трудовата медицина. Националната мрежа е ангажирана по-специално с насърчаването на култура на безопасност и разпространяване на информация по въпроси, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.Подробна информация за дейностите на националния координатор и националната мрежа може да бъде намерена на адрес: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si