You are here

Словения

В Словения безопасните и здравословни условия на труд попадат в компетентността на Министерството на труда, семейството и социалните въпроси и на Министерството на здравеопазването. Тези две министерства наблюдават и оценяват ситуацията в гореспомената област и на тази основа изработват наредби и разрешения за стандартизирани наредби за безопасни и здравословни условия на труд. Контролът върху изпълнението на наредбите в тази област е в компетентността на словенския Инспекторат по труда.Към Министерството на труда, семейството и социалните въпроси, което изпълнява функцията на национален координатор за EU-OSHA, е създадена национална мрежа, в която сътрудничат представители на правителството, представите на синдикатите и работодателските организации, експерти и изследователи в областта на безопасните и здравословни условия на труд и трудовата медицина. Националната мрежа е ангажирана по-специално с насърчаването на култура на безопасност и разпространяване на информация по въпроси, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.Подробна информация за дейностите на националния координатор и националната мрежа може да бъде намерена на адрес: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Данни за контакт с фокусните точки

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Словения
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Адрес на електронна поща: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si