Северна Македония

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е националната фокусна точка и действа като официален представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) в Република Северна Македония. Мисията на МТСП е ефективно да създава и прилага политики в областта на пазара на труда, социалната сигурност, равните възможности, защитата и предотвратяването на дискриминация в съответствие с международните стандарти и принципи. Тази мисия се реализира в изпълнение на нейните цели, сред които са и тези, свързани с подобряване на основните трудови права чрез хармонизирано трудово законодателство в съответствие с директивите на ЕС и конвенциите на МОТ, подобряване на системата за безопасност и здраве при работа и защита на основните трудови права, както и повишаване на капацитета за тяхното прилагане.

МТСП в ролята си на национална фокусна точка на EU-OSHA подкрепя и подпомага работата на Агенцията на национално равнище, разпространява рекламни и други материали, свързани с БЗР, улеснява обмена на опит и най-добри практики в областта на БЗР, подкрепя и подпомага кампании за БЗР (за здравословни работни места), както и организира и/или участва в събития, свързани с БЗР, и в отбелязването на важни международни дати в областта на БЗР.

За тази цел тя често използва Националния съвет по здравословни и безопасни условия на труд — единствен по рода си експертен консултативен орган в областта на БЗР на национално равнище, създаден от правителството и съставен от 15 членове (представляващи организациите на работодателите и работниците, съответните държавни институции, ОГО на специалисти в областта на безопасностите условия на труд и трудовата медицина, както и факултетите за висше образование).

Focal points' contact details