You are here

Исландия

Исландският подход към европейското сътрудничество в областта на здравето и безопасността при работа.Исландският закон за работната среда, здравето и безопасността на
работните места № 46/1980 има за цел да гарантира безопасна и
здравословна работна среда, която като цяло отговаря на социалните и
технически постижения в обществото, както и да гарантира такива
условия, при които в рамките на работното място да е възможно
проблемите по безопасността и здравето да се разрешават в съответствие
със законовите и подзаконовите актове, с насоките на работодателите и
служителите и с насоките и указанията от Администрацията по безопасност
и здраве при работа.Този закон се отнася за всички дейности, в които участват едно или

повече лица, независимо дали са собственици на предприятието или

са служители в него. Работодателите са длъжни да осигурят подходящи и

задоволителни работни

условия, безопасност и предотвратяване на опасности.


Данни за контакт с фокусните точки

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Исландия
Contact person:
Inghildur EINARSDÓTTIR
Адрес на електронна поща: inghildur [at] ver [dot] is