Нидерландия

В Нидерландия основната отговорност по отношение на политиката по безопасност и здраве при работа се поема от работодателят и служителите в предприятието. Условията на труд се договарят между тях, в рамките на организацията. В този процес участват и профсъюзите и браншовите организации с цел изготвяне на подходящи правила за условията на труд. Напоследък в Нидерландия постигнатите на секторно ниво договорености между работодатели и работници се включват в справочник на безопасните и здравословни условия на труд (Arbocatalogus). Той представлява съвкупност от мерки и решения, които са на разположение на предприятията от даден сектор когато е необходимо да изпълнят определени правила.Националният компетентен орган (Министерството на социалните грижи и заетостта) предоставя на предприятията свобода в избора на решения за осигуряване на добри условия на труд. Регулативната база се състои от закона за безопасните условия на труд (Arbowet), заедно със споразумението и регламените за условията на труд (Arbobesluit и Arboregeling) (пълният текст е наличен тук). Прилагането на регулативната рамка е в компетенциите на Инспектората по условията на труд. Основна роля в прилагането има справочникът на безопасните и здравословни условия на труд. Фокусната точка е център на концентрация на познания, информация и опит. Тук работят съвместно представители на организации на работодателите и на синдикатите като адаптират и правят достъпна за всички информацията за безопасността и здравето при работа, която идва от други страни в Европа. Фокусната точка се управлява от TNO Kwaliteit van Leven.Повече информация за системата за безопасни и здравословни условия на труд в Нидерландия можете да намерите (на английски и нидерландски език) на уебсайта на Национална фокусна точка в Нидерландия за безпасност и здраве при работа.


Focal points' contact details