You are here

Португалия

Португалската фокусна точка се управлява от ACT — Орган за условията на труд под прекия контрол на Държавното министерство на солидарността, заетостта и социалната сигурност, като се ползва от административна автономност на цялата континентална територия. Основната задача на АСТ е да подкрепи подобряването на условията на труд чрез насърчаване на политиките за превенция на професионалните рискове и контрол на спазването на стандартите за безопасност на труда и на законодателството относно здравето и безопасността при работа във всички сектори на дейност, както и в централните и местните административни служби, включително в публичните институти. Като тристранен орган, АСТ работи със социалните партньори (участващи в Консултативния съвет) за подпомагане на обмена на добри практики в областта на БЗР и за популяризиране на европейските кампании.


Данни за контакт с фокусните точки

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Португалия
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
Адрес на електронна поща: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt