You are here

Австрия

Компетенциите в областта на безопасните и здравословни условия на труд в Австрия се споделят от различни органи. Правното основание се намира в Закона за безопасност и защита на здравето при работа (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) и нормативните актове, приети на основание на този закон. Инспекторатът по труда, Инспекторатът по труда в областта на транспорта (VAI), провинциалните [лендери] инспекторати по селско и горско стопанство и организациите, обслужващи служителите от обществения сектор отговарят за контрола върху спазването на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Цялата необходима информация се съдържа на уебсайта на Инспектората по труда.Работодателите отговарят за превантивните мерки, но в това отношение се подпомагат от социалните партньори и социалноосигурителните институции.Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите, на което е подчинен Инспекторатът по труда, действа като национален координатор. Всички важни участници са представени в австрийската мрежа и са ангажирани с всички въпроси от компетентността на Агенцията.


Данни за контакт с фокусните точки

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Австрия
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Адрес на електронна поща: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at